מלגות 2022B.pdf

מכסת המלגות שהוקצו התמלאה. הנכם מוזמנים למלא את הפרטים הבאים ולהיכנס לרשימת ההמתנה:

 

מגדר (חובה) שדה חובה

 

סוג לימודים (חובה) שדה חובה

מוכר על ידי (חובה) שדה חובה

אנא בחרו שלוש אופציות מתחומי ההתנדבות הבאים: (חובה) שדה חובה

בקשה למלגה (שלב א') - קריטריונים נדרשים:
א. תושב/ת המועצה בשנה האחרונה, החל מתאריך 1.1.2021. 
ב. לימודים במסלול לתואר ראשון, תואר שני ולימודי הנדסאים.
ג. לימודים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל והמוסמך להעניק תואר ראשון B.A.  ו- A.M וכן לימודי הנדסאים במוסד המוכר ע"י מה"ט.
ד. שכר הלימוד המשולם לא יפחת מ- 3,000 שקלים לשנת הלימודים תשפ"ב. 
קריטריונים אלו הינם תנאי בסיסי לקבלת המלגה.

אישורים נדרשים ומצורפים לבקשה:

אישור סופי לקבלת מלגה (שלב ב'):
ועדת המלגות של המועצה תשבץ את הסטודנטים לתחום התנדבות אחד, ועל הסטודנט:
א. לבצע 30 שעות פעילות תרומה לקהילה  בין החודשים ינואר – אוגוסט 2022, בהתאם לרשימת פעילויות התנדבות במועצה, לפני קבלת המלגה. לא תתקבל מלגה על ביצוע חלקי של שעות הפעילות הנדרשות.
ב. להחתים את אחראי ההתנדבות על טופס "אישור מתנדב במועצה האזורית גזר" נספח 1, חתום כנדרש, ולשלוח אותו למייל: milga@gezer-region.muni.il
הליך ההגשה:
א. יש להגיש את הבקשה בשירות "מלגה בקליק" בלבד ולמלא את כל השדות, לצרף את האישורים הנדרשים ולהמתין עד שכל הקבצים עולים למערכת. רק פניות אשר תתקבלנה במערכת המחשוב של המועצה, תיבדקנה (לא יתקבלו בקשות בפקס ובאופן ידי).  למען 
ב. הסר הספק, רק קבלת אישור חוזר במייל עם מספר הפנייה תהווה אסמכתא לכך שהבקשה התקבלה לבדיקת המועצה.
ג. יש להקפיד למלא את טופס הבקשה כנדרש ובזמן.
ד. לא תתאפשר הגשת בקשה למלגה לאחר התאריך 19/12/2021.
ה. סטודנטים אשר יעמדו בקריטריונים הנדרשים יקבלו הודעה מסודרת על תחילת פעילות ההתנדבות.
הבהרות: 
א. אין כפל מלגות.
ב. ועדת המלגות משמשת גם כוועדת חריגים.
ג. בהתנדבות הדורשת ליווי וחניכה לילדים מתחת לגיל 18 ולילדים עם צרכים מיוחדים, יידרש אישור העסקה ממשטרת ישראל עבור כל גבר מעל גיל 18 עפ"י החוק, מצ"ב טפסי הצהרה (טופס 1 ו- 2), להורדה לחץ כאן. יש להדגיש, כי אישור העסקה של משטרת ישראל תקף לשנה (אישור העסקה משנה שעברה לא תקף לתקופת פעילות ההתנדבות לשנת תשפ"ב)
ד. על הסטודנט להיות נוכח בטקס קבלת מלגות.
ה. ההשתתפות מותנית בהצגת תו ירוק.

 

לוחות זמנים:
  • מועד הגשת בקשה למלגה בין התאריכים: 1/12/2021-19/12/2021 
  • מועד אחרון להגשת בקשה למלגה עד 19/12/2021 או עד מילוי מכסת המלגות- הראשון מבניהם. 
  • מועד הגשת "אישור ביצוע התנדבות" חתום לקבלת מלגה: 30/5/2022-31/8/2022
  • מועד אחרון להגשת "אישור ביצוע התנדבות" עד למועד 31/8/2022
  • חלוקת המלגות תערך לאחר המועד האחרון לסיום ההתנדבות, הגשת טופס "אישור ביצוע התנדבות" חתום, ולאחר בדיקת ועדת מלגות. 
*נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
 

הצהרה- קרא בעיון לפני החתימה

הנני מתנדב במסגרת תכנית מלגות "מעורבות בקהילה" של המועצה האזורית גזר, מצהיר כדלקמן:
1. הובהרו לי תנאי המלגה כמפורט באתר המועצה ואני מעוניין להתנדב במסגרות השונות במועצה ומקבל על עצמי את קיום הנהלים במסגרות אלו.
2. אני מצהיר כי אין לי כל מגבלה / מחלה רפואית / נפשית המונעת ממני למלא את תפקידי כמתנדב.
3. אני מצהיר כי אין לי רישום פלילי.
4. אני מתחייב לשמור על כל מידע רפואי, סוציאלי ואחר אשר נחשפתי אליו במישרין או בעקיפין במהלך התנדבותי. ידוע לי כי אי מילוי התייחסות זו יכול להוות עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין תשל"ד – 1922 ו/או סעיף 5 להגנת הפרטיות תשמ"א-1981 וכן להביא להפסקת השתתפותי בתכנית המלגות לאלתר.
למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על:
• מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לי שלא עקב הפרת התחייבות זו;
• מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי;
• מידע אשר גילויו נדרש על-פי הוראות כל דין.
5. ידוע לי כי ביני לבין המועצה, מוסדותיה ומסגרות החינוך והרווחה הפועלות בתחומה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.
6. הובא לידיעתי כי מאחר ואני מקבל תמורה בעד התנדבותי במסגרת המועצה (מלגה) הוראות תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים) תשל"ח-1978 אינן חלות עלי ואני נדרש להסדיר את מעמדי מול הביטוח הלאומי באופן עצמאי.
7. הריני מאשר כי הוסבה לי האחריות הכרוכה בפעילות ההתנדבותית, כמו גם חובותיי וזכויותיי הנובעות מפעילות זו.
8. הובהר לי כי איני רשאי לקבל טובות הנאה ממי שאני נחשף אליו במסגרת התנדבותי או מבני משפחותיהם.

אני הח"מ כי קראתי בעיון את הקול קורא למלגת "מעורבות בקהילה" וטופס בקשה למלגה. כל הפרטים שציינתי בטופס הבקשה נכונים, מלאים ומדויקים. ידוע לי שמסירת פרטים שגויים או העלמת פרטים עלולה לגרום לשלילת זכאותי למלגה. 

אני מסכים כי המועצה רשאית לבדוק ולאמת את הצהרותיי ואת האישורים שמסרתי. 

 

Browser not supported