תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת-2021

מליאת המועצה, בישיבתה מיום 20/6/2021, קבעה תבחינים ונוהל למתן תמיכות לשנת 2021 לגופים ועמותות הפועלים בתחום המועצה בענפי הספורט. 
נוסח מלא של התבחינים, והנוהל למתן תמיכה לגופים העומדים בקריטריונים אשר נקבעו בהחלטת המועצה, ניתן לקבל במשרדה של מנהלת מחלקת התרבות, הגב' מרסל עמירה, או לעיין באתר האינטרנט של המועצה (בקטגוריית "מידע לתושב" – תמיכות).
על כל גורם העומד בתבחינים ובהוראות הנוהל, המעוניין בהגשת בקשה לתמיכה, להגיש הבקשה לתמיכה, בצירוף המסמכים הנדרשים על פי נוהל התמיכות, עד ליום ראשון ה- 5/9/21, למשרדה של מנהלת מחלקת התרבות במועצה, הגב' מרסל עמירה.

נוהל תמיכות 2021

נוהל תמיכות 2021 - נספח א'

נוהל תמיכות 2021 - נספח ב'

נוהל תמיכות 2021 - נספח ג'