דוח ממונה על חוק חופש המידע לשנת 2018

עפ"י תקנה 7 לתקנות חופש המידע, תשנ"ט – 1999

אופן המענה לבקשה:

אופן המענה לבקשה

מספר המקרים

 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 16 

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

5

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

1

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

3

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה 0

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

0

סה"כ

25

 

הסיבות העיקריות לדחייה:

איסור על פי דין

1

לא ניתן לאתר את המידע / לא מצוי בידי הרשות

5

 

זמן הטיפול:

 

מספר הבקשות שטופלו במסגרת זו

אחוז מכלל הדחיות

לא עלה על 15 יום

10

45.5%

בין 16-30 יום

8

36.4%

בין 31-60 יום

3

13.6%

בין 61-120 יום

1

4.5%

מעל 120 יום

0

0%

סה"כ

 

100%