דוח ממונה על חוק חופש המידע לשנת 2016

עפ"י תקנה 7 לתקנות חופש המידע, תשנ"ט – 1999
 

אופן המענה לבקשה

אופן המענה לבקשה

מספר מקרים

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

4

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

3

הרשות דחתה את הבקשה בשל אי תשלום

3

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

0

 המידע לא נמצא בידי הרשות  2

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

0

סה"כ טיפול בבקשות

12

 

הסיבות העיקריות לדחייה

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

4

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

0

 

זמני טיפול

זמני טיפול

מספר הבקשות שטופלו במסגרת זו אחוז מכלל הדחיות
לא עלה על 15 יום 4 33.3%
בין 16-30 4 33.3%
בין 31-60 4 33.3%
בין 61-120 0 0%
מעל 120 0 0%
סה"כ 12 100%