תאריך עדכון: 09.09.2021

בחלק מיישובי המועצה ישנן תכניות ותיקות בתוקף, המגדירות שבייעוד קרקע ציבורי הבינוי המוצע ייקבע  בתכנית בינוי בסמכות הועדה המקומית. בהתאם לכך כל היתר בניה שמקודם במגרשים אלו, כפוף  לתכנית בינוי אשר תקבע את נפחי הבניה ומיקום המבנה.
הוועדה המקומית החליטה בישיבה מס'  20210005 מיום  6.6.2021 שהליך היתר בנייה בשטחים ציבוריים אלו יקודמו בהליך דו-שלבי:
א) אישור תכנית הבינוי.
ב) אישור הבקשה להיתר בניה

תכנית הבינוי תידון בועדת המשנה, ותפורסם להתייחסות הציבור באמצעים הבאים: מודעה על גבי לוח המודעות של מזכירות היישוב, שלט בחזית המגרש המוצע לבקשה להיתר ופרסום באתר האינטרנט של הועדה המקומית. הציבור יוכל להעביר התייחסותו תוך 14יום מיום תליית המודעות. הבקשה להיתר הבניה תידון ברשות הרישוי לאחר סיום התהליך הנ"ל. 

אישור תכנית הבינוי והבקשה להיתר בהליך דו -שלבי יאפשר לציבור ולוועדה לבחון את הבינוי המתוכנן במסגרת הליך שיתוף הציבור, ובהתאם להתייחסות הציבור ככל שתוגשנה במועד. הוועדה מבהירה כי אין בנוהל זה בכדי להפוך את תכנית הבינוי ל"תכנית" כהגדרתה בפרק ג' לחוק על משמעויותיה השונות בחוק, ובכלל זה אין בכך בכדי להקנות זכות להגשת תביעת פיצויים בהתאם להוראות סעיף 197לחוק ו/או להקנות זכות להגשת ערר על החלטת הוועדה המקומית בהתאם להוראות סעיף 112 לחוק.

תכולת תכנית הבינוי בשטחי ציבור

1. כותרת תכנית הבינוי (שם היישוב, מהות תכנית הבינוי, ולפי איזו תב"ע היא מוגשת).
2. מיקום (גוש-חלקה).
3. הצגת מיקום תכנית הבינוי/הקו הכחול  בקנ"מ 1:500 (ניתן על גבי תצ"א ברורה), בדגש עלהצגת  מבנים באזור.
4. תכנית העמדה של הבינוי המוצע על גבי תכנית מדידה 1:250 (יש להציג את אזור הבינוי המוצע ואת סביבתו הקרובה,לרבות מבנים סמוכים רלוונטיים).
5. בתכנית ההעמדה יוצגו גם: גישות לרכב, חניות, שבילי הליכה להולכי רגל וקישוריות למבנים הסמוכים ולסביבה. 
6. שטחי הבנייה המוצעים לבינוי המוצע ומספר הקומות המוצע.
7. כל הוראה אחרת הכתובה בתב"ע (לדוגמא: מרווח בין מבנים).
8. כל שרטוט אחר שידרש להבהיר את מהות התכנית, בכפוף לשיקול דעת מהנדס הוועד.