מדיניות המועצה האזורית גזר במתן רישיון עסק לרוכלות
בתחום השיפוט שלה

 

כללי

1. על פי סעיף 2א(ה) לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק", או - "חוק רישוי עסקים), "רוכלות" הינה "עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע".

2. עיסוק ברוכלות חייב ברישיון עסק, לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 (להלן: "הצו", או – "צו רישוי עסקים"): רוכלות מזון – לפי פריט 6.9א' לתוספת לצו, רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר לתוספת – לפי פריט 6.9ב' לתוספת לצו ובהתאם לסוג העסק בו עוסקת הרוכלות), ורוכלות אחרת – לפי פריט 6.9ג' לצו.

3. על עיסוק ברוכלות מזון לפי פריט 6.9א' לתוספת לצו חלות, בין היתר, תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט-2009 (להלן: "התקנות"), המורות כי "לא ינהל אדם עסק של רוכלות מזון ולא יעסוק אדם ברוכלות מזון אלא אם כן בידו רישיון שניתן לפי תקנות אלה." התקנות מסדירות בנוסף את אופן הגשת הבקשה לרישיון עסק לרוכלות מזון, את המותר והאסור, והוראות נוספות החלות על העיסוק ברוכלות מזון בהיבט של דיני רישוי עסקים.

4. בנוסף, פורסם מפרט אחיד לרוכלות מזון, לפי פריט 6.9א' לתוספת לצו, הכולל שורה ארוכה של הוראות מפורטות החלות על כל עסק של רוכלות מזון. הוראות אלה נכנסו לתוקף ביום 1.1.21, והן חלות על כל עסק של רוכלות מזון, בין אם במועד זה היה לו רישיון עסק קבוע, או זמני, ובין אם לאו. הוראות אלה אינן גורעות מתוקפן של הוראות שנקבעו מכח חוק רישוי עסקים או התקנות, כמפורט במפרט האחיד.1

5. סעיף 2א לחוק מורה, כי רשות הרישוי רשאית, בין היתר, לאסור רוכלות באזורים מסוימים, להגביל את מספר הרישיונות לרוכלות בהם, לאסור סוגים מסוימים של רוכלות או להגביל את מספר הרישיונות בסוגי רוכלות מסוימים, הכל באופן קבוע או זמני, וזאת לשם מניעת פגיעה בפרנסתם של רוכלים ובעלי עסקים אחרים, או מתוך התחשבות בצרכי הסדר הציבורי; ובנוסף - לייחד סוגי רוכלות מסוימים ולהקצות מספר מסוים של רישיונות בכל סוגי רוכלות לאנשים הזקוקים לשיקום או לסעד מכוח חוק.

6. סעיף 2א לחוק מורה גם, בין היתר, כי על רשות הרישוי, בהתייעצות עם מפקד משטרת המחוז, לערוך ולפרסם את מדיניותה בנושא זה.

7. יודגש, כי בהתאם להוראת סעיף 5א(א) לחוק    "רישיון או היתר זמני שקיבל רוכל מרשות רישוי בתחום רשות מקומית, לא יהיה לו תוקף מחוץ לתחום אותה רשות מקומית".

8. קיום הוראות חוק רישוי עסקים בהקשרים השונים נועד להבטיח, ככלל, את המטרות הבאות, כפי שהן מוגדרות בסעיף 1 לחוק, או מקצתן: איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים; מניעת סכנות לשלום הציבור; בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו; מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות; בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים; קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.2

9. קיום הוראות החוק בתחום של רוכלות למיניה נועד להבטיח בפרט את מטרות הרישוי הבאות, כפי שהן מוגדרות במפורש בפריטים 6.9 א' – ג' לצו רישוי עסקים: הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים וקיום הדינים הנוגעים לכבאות.

10. כאשר בנוסף לכך, מדיניות הרשות בהקשר זה של רישוי עסקים בתחום הרוכלות אמורה להתחשב, בהתאם לאמור בסעיף 2א לחוק, בין היתר, גם בשיקולים של מניעת פגיעה בפרנסתם של רוכלים ובעלי עסקים אחרים הפועלים בתחום השיפוט ובצרכי הסדר הציבורי.

11. נקודת המוצא היא, כי אם עסקים פועלים בלא רישיון עסק אזי לא ניתן לפקח ולהבטיח, כי הם פועלים באופן אשר מגשים את המטרות הללו אשר קבועות בחוק, וכי מוגשמות תכליות החוק והרציונליים העומדים ביסוד ההוראות הקבועות בו באופן בו מוגנים ונשמרים האינטרסים הציבוריים והערכים המוגנים.

12. מכאן נובעת החשיבות הרבה ראשית דבר, בעצם הגדרת מדיניות ועקרונות ברורים למתן רישיון עסק, בין היתר בתחום הרוכלות; שנית, בהקפדה על כך שעסק בתחום זה יפעל בשטח המועצה רק כאשר יש בידיו רישיון עסק שניתן לו בהתאם להוראות החוק, צו רישוי עסקים והתקנות, וזאת תוך וידוא, שהוא עומד בכל התנאים המוגדרים בהם, או שהציבו כתנאים לפעולתו רשות הרישוי והגורמים השונים נותני האישורים על פי הצו, ומקיים את כל התנאים אשר מוגדרים כתנאים לפעולתו; ושלישית, של אכיפת קיום הוראות חוק רישוי עסקים מקום בו הן אינן מקוימות.


מפורסם בפורטל השירותים הממשלתי ממשל זמין.
סעיף 1 לחוק, וראו גם: הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 8.1151 בנושא "מתן רישיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה" (29.6.15) 


מטרה

1. מטרת מסמך זה הוא לקבוע את עקרונות מדיניות המועצה האזורית גזר במתן רישיונות עסק לרוכלות בתחום שטח השיפוט של המועצה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 2א לחוק.

2. מדיניות זו תאושר על ידי ראשת המועצה האזורית גזר, לאחר היוועצות עם מפקד מחוז מרכז במשטרת ישראל. לאחר אישורה המדיניות תפורסם לציבור, בהתאם להוראות סעיף 2א לחוק, ותיושם בפועל על כלל היבטיה על ידי כל גורמי המועצה הרלבנטיים.

3. הצורך בקביעת מדיניות נובע מהביקוש הגובר והולך בישראל של בעלי עסקים להפעלת עסקי רוכלות, ובין היתר גם בתחום שטח השיפוט של המועצה.

4. כפי שהובהר, למועצה מסור שיקול דעת רחב בהקשר של הגבלת עסקי הרוכלות בשטחה, ובכלל זה איסור רוכלות באזורים מסוימים, הגבלת מספר רישיונות לרוכלות, איסור סוגים מסוימים של רוכלות, הגבלת מספר עסקי רוכלות מסוג מסוים וכיו"ב. 

5. סמכות זו מעוגנת כאמור בסעיף 2א לחוק רישוי עסקים, והיא נועדה להגן על אינטרסים ציבוריים חשובים אשר עלולים להיפגע כתוצאה מהפעלת עסקי רוכלות, כגון שמירת איכות הסביבה; בריאות הציבור; מניעת מטרדים, מפגעים, רעש ולכלוך; מניעת סכנות בטיחותיות; שמירה על שטחים ציבוריים ומתקנים ציבוריים; שמירה על תחרות הוגנת עם עסקים הפועלים במבני קבע; שמירה על תחרות הוגנת ועוד.
 
6. עם זאת, לצד החשיבות של שימור הסדר הציבורי וההגנה על האינטרסים הציבוריים השונים, יובהר, כי המועצה רואה חשיבות לאפשר קיום של עסקי רוכלות בתחומיה, תוך שהיא מבקשת להגדיר באופן ברור את תחום העיסוק ברוכלות בתחומי המועצה. זאת, בין היתר, על רקע החשיבות שהיא רואה בחופש העיסוק וקידום יזמות בתחומה, וכן מתן מענה לתושבי המועצה ולציבור הרחב, לרבות המבקרים הרבים בשטחה, לצורך לרכישת טובין וקבלת שירותים בשטחיה לרבות באתרי התיירות. 

עקרונות

1. מדיניות המועצה במתן רישיונות עסק לעיסוק ברוכלות.


1.1. מספר רישיונות העסק הניתנים לצורך רוכלות בתחומי המועצה לא יעלה על מכסה מוגדרת שנקבעה, כאשר רשות הרישוי של המועצה לא תאשר יותר מעשר בקשות לקבלת רישיון עסק עבור עסקי רוכלות בתחום שטח השיפוט של המועצה בכל זמן נתון (להלן: "מכסת הרוכלים"). 
1.2. בהענקת הרישיונות תינתן עדיפות לתושבי המועצה, בהתאם לרישומם במשרד הפנים.  
1.3. רשות הרישוי רשאית בנוסף לקבוע את מכסת הרישיונות לעיסוק ברוכלות לפי חלוקה לאזורי מגורים ואזורי מסחר ותעשייה, או לאזורים גיאוגרפיים שונים באופן כללי בתחומי המועצה. 
1.4. לא יינתן לאדם או לתאגיד יותר מרישיון עסק אחד לעיסוק ברוכלות.
1.5. על המעוניין בקבלת רישיון עסק לרוכלות להגיש בקשה לרישיון עסק לרוכלות, בהתאם להוראות הדין. על בקשה לרישיון עסק לרוכלות תחולנה כל הוראות הדין הרלבנטיות לרבות חוקי העזר של המועצה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
1.6. רשות הרישוי רשאית לדרוש ממבקש רישיון עסק לרוכלות מסמכים, אישורים (כולל אישורים או התייחסויות של צדדים שלישיים), הבהרות והסברים בהתאם לשיקול דעתה.
1.7. רשות הרישוי רשאית על פי שיקול דעתה לפנות לצדדים שלישיים לשם קבלת התייחסותם או אישורם לבקשה לרישיון עסק לרוכלות.
1.8. בקשה לרישיון עסק לרוכלות תיפתח רק לאחר עמידה בתנאי הסף המפורטים במסמך מדיניות זה.
1.9. ממועד פתיחת הבקשה לרישיון יינתן לבעל העסק פרק זמן של עד חצי שנה לקבלת רישיון עסק, אשר במהלכה ייכלל העסק במכסת הרוכלים. בחלוף חצי שנה ממועד פתיחת הבקשה ייגרע העסק ממכסת הרוכלים, ובקשתו תוקפא. אם יבקש בעל העסק לשוב ולקדם את בקשתו לרישיון תיבחן בקשתו בכפוף לקיומו של מקום פנוי במכסת הרוכלים או ברשימת ההמתנה. 
1.10. למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותה של המועצה להפעיל את סמכויותיה לאכיפת החוק במהלך תקופה זו. 
1.11. רשות הרישוי תנהל רשימת המתנה למבקשים לקבל רישיון עסק לרוכלות בשעה שמכסת הרוכלים מלאה, ותפעל ליידע ולעדכן את הממתינים ברשימת ההמתנה בכל שינוי רלוונטי.
1.12. על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לחרוג באישור מנהלת מחלקת רישוי וקידום עסקים במועצה (להלן: "המנהלת") ממכסת הרישיונות שנקבעה ולתת רישיון עסק לרוכלות זמנית במסגרת ירידים ואירועים חד-פעמיים הנערכים מטעם המועצה או אחד היישובים בה (למשל, במסגרת אירועי יום העצמאות, אירועים לציון מועד הקמתו של יישוב ועוד).
זאת בכפוף להגשת בקשה ובחינות מתאימות ונדרשות, לפי שיקול דעתה של רשות הרישוי.
1.13. לא יינתן רישיון עסק לעסק של רוכלות, בעיקר קבוע, בלא בדיקה מול משטרת ישראל, לשם בדיקת רישום פלילי ומידע מודיעיני, על מנת למנוע זכיינות של עבריינים שהרוכלות משמשת עבורם פלטפורמה למכירת סחורה נוספת אסורה.
1.14. רישיון עסק שיינתן לרוכלות יוגבל לתקופה שתירשם ברישיון העסק ויחודש בהתאם לשיקול דעתה של רשות הרישוי ובהתאם למוגדר בחוק רישוי עסקים.
1.15. אין כל מחויבות של רשות הרישוי למתן רישיון עסק לתקופה נוספת, וכל בקשה לחידוש רישיון עסק לתקופה נוספת תיבחן באופן פרטני על פי שיקול דעתה של רשות הרישוי ובהתאם למדיניות המועצה החלה ולמוגדר במסמך מדיניות זה.
1.16. רישיון עסק לעיסוק ברוכלות הינו אישי ואינו ניתן להעברה. עיסוק ברוכלות שלא על ידי מי שקיבל את רישיון העסק יהווה עילה לשלילה מידית של רישיון העסק.
1.17. במקרה של הפרת תנאי רישיון העסק לרוכלות ובכלל זה אי עמידה באיסורים והמגבלות המפורטים במסמך המדיניות, רשות הרישוי תהיה רשאית לבטל את רישיון העסק, בכפוף לכל דין.
1.18. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק של רוכלות מקיום דרישות כל דין החלים עליו, אף אם אינן מפורטות במסמך זה.
1.19. המועצה תהא רשאית להחתים כל בעל רישיון עסק של רוכלות על כתב התחייבות לפיו מתחייב הרוכל להתפנות מקרקע ציבורית במידה ויידרש לכך על ידי המועצה, או לקבוע תנאים ברישיון לכך.
1.20. כל רוכל שבקשתו תאושר יידרש לחתום על נספח תנאים שיצורפו לרישיון העסק. תנאים אלה ייקבעו בהתאם לתקנות ולהנחיות הרלבנטיות לגבי אותו סוג עסק, כפי שהם בתוקף במועד מתן רישיון העסק. חתימה על הנספח תווה תנאי להנפקת רישיון עסק.

2. מעמדה של המדיניות ותפקידה של הוועדה המקצועית
 

2.1. מדיניות נועדה להנחות, ומן הראוי ככלל לפעול על פיה. עם זאת, אין היא מהווה דין נוקשה שאסור לסטות ממנו. יתירה מזאת, גיבוש מדיניות לא נועד לשלול את שיקול הדעת של מי שמוסמך על פי הדין להחליט כיצד יש ליישם את הדין ואת המדיניות בנסיבות קונקרטיות, וזאת באספקלריה של הוראות הדין והמדיניות הקיימת, וכיצד ראוי לפעול לאורה, אלא תפקידה של המדיניות לשמש כמסגרת מנחה ומתוות דרך. 
2.2. זאת כאשר בכל מקרה ומקרה קיימת חובה על הגורמים הרלבנטיים במועצה וברשות הרישוי לשקול את מלוא נסיבותיו של המקרה ואת מכלול השיקולים והנסיבות המיוחדים לו, שיש בהם לקבוע את האופן הראוי שבו יש לפעול בהקשרו לאור המדיניות הקיימת.
2.3. כאשר ישנם מקרים בהם הנסיבות והשיקולים המיוחדים אף יחייבו נקיטה בפעולה או אי-נקיטה בפעולה, שעשויים להיראות במובן מסוים, כזה או אחר, כסטייה מהמדיניות הקבועה. במקרים כאלה יש להחליט, על פי מכלול השיקולים השייכים לעניין ונסיבות המקרה, כיצד יש לפעול בהתאם למדיניות הכללית וכיצד נכון ליישמה, והאם יש מקום אף לפעול באופן שעשוי להיתפס כסטייה מהמדיניות במובן כזה או אחר.
2.4. הדברים הללו יפים מקל וחומר כאשר מדובר בעסקי רוכלות, בשל המורכבות הרבה הכרוכה בהם בהיבטים של רישוי עסקים ובהיבטים שונים נוספים.
2.5. לשם כך תפעיל המועצה וועדה מקצועית (להלן: "הוועדה"), שבין יתר תפקידיה  לקבוע מדרג לבחינת הצורך הציבורי בהפעלת עסקי רוכלות באופן כללי בתחום המועצה וכן להכריע בסוגיות קונקרטיות הנוגעות לעסקי רוכלות. 
2.6. חברי הוועדה הם: מנהל האגף לצמיחה כלכלית במועצה ומנהלת מחלקת רישוי וקידום עסקים. 
2.7. הוועדה תתכנס בהתאם לצורך, וישיבותיה יתקיימו בנוכחות היועץ המשפטי של המועצה, ויתועדו בפרוטוקול שייערך בכתב. לחלופין – יעודכן היועץ המשפטי של המועצה בתוכן הדברים ותתקיים עמו היוועצות, אם במהלך הישיבה ואם לאחריה, והעתק הפרוטוקול שייערך בכתב יועבר לעיונו ואישורו.
2.8. בהתאם לצורך תתייעץ הוועדה עם גורמים מקצועיים נוספים מתוך הרשות, כגון נציג אגף הרווחה במועצה, תובע המועצה וכיו"ב, או מחוצה לה, דוגמת משטרת ישראל וכיו"ב.
2.9. הוועדה תפעל בהתאם לעקרונות המותווים במסמך מדיניות זה ובהחלטותיה יובאו בחשבון שיקולים כלליים, כגון סוג המוצרים הנמכרים בעסק, מיקום העסק והקרבה לעסקים אחרים או למרכזים מסחריים, עמדת קק"ל ביחס לעסק שמבוקש להפעיל בשטחיה, עמדת ועדי היישובים וכיו"ב. זאת לצד שיקולים פרטניים, כגון צורך שיקומי למשל של המבקש, נסיבות אישיות וסוציו-אקונומיות ומצוקה כלכלית וכדומה.
2.10. על אף העקרונות המפורטים במסמך מדיניות זה, בנסיבות מיוחדות שיירשמו תהא רשאית רשות הרישוי באישור הוועדה המקצועית לחרוג מהעקרונות המפורטים במסמך מדיניות זה, ולמשל לאפשר קיום רוכלות במיקום נוסף וכיו"ב.
2.11. ככלל, כל מה שנראה על פניו כחריגה מהעקרונות המפורטים במסמך מדיניות זה ומהעקרונות המפורטים בו מחייב הנמקה בכתב, הכוללת את הטעמים בגינם מתבקשת הסטייה הלכאורית מהמדיניות ומהעקרונות המפורטים בה, וכן ככל הניתן תימוכין באסמכתאות מתאימות, וההחלטה תינתן בכתב, תוך פירוט הנסיבות המיוחדות למתן האישור החריג, ותתועד.
 

3. תנאי סף להגשת בקשות לרישיון עסק לרוכלות


בעל עסק שיבקש לפתוח בקשה לרישיון עסק לרוכלות, יידרש להציג למחלקת רישוי וקידום עסקים במועצה את האישורים הבאים כתנאי סף מצטברים לפתיחת בקשה: 
3.1. אישור תברואן המועצה: 
3.1.1. עבור רוכלות מזון, לפי פריט 6.9א' לתוספת לצו, בעל העסק יציג לתברואן המועצה תכנית סניטארית וכן פרשה טכנית הכוללת פירוט כדלקמן:
3.1.1.1. סוג המוצרים שימכרו בעסק;
3.1.1.2. תיאור מילולי של כלל הפעולות והציוד הנדרשים להכנת המזון;
3.1.1.3. מספר העובדים המועסקים בעסק ותפקידם;
3.1.1.4. כמות מרבית מוערכת של מנות ליום;
3.1.1.5. אמצעי אספקת מים ומקורם;
3.1.1.6. אמצעי סילוק שפכים;
3.1.1.7. פירוט אמצעי החשמל, האוורור / מידוף, קירור והקפאה בעסק, ככל שקיימים.
3.1.1.8. הצגת פתרון לפינוי האשפה בעסק, לרבות ההסדרים לשמירת הניקיון בסביבת העסק.
3.1.2. עבור רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר לתוספת, לפי פריט 6.9ב' לתוספת לצו, ורוכלות אחרת, לפי פריט 6.9ג' לתוספת לצו, יוצג:
3.1.2.1. סוג המוצרים שימכרו בעסק;
3.1.2.2. מספר העובדים המועסקים בעסק ותפקידם;
3.1.2.3. אמצעי אספקת המים ומקורם;
3.1.2.4. אמצעי סילוק שפכים;
3.1.2.5. פירוט אמצעי החשמל, האוורור / מידוף, קירור והקפאה בעסק, ככל שקיימים;
3.1.2.6. הצגת פתרון לפינו אשפה בעסק, לרבות ההסדרים לשמירת הניקיון בסביבת העסק;
3.1.3. תברואן המועצה יבצע בחינה ראשונית של המסמכים וייתן לבעל העסק חוות דעת מקדמית בדבר היתכנות קבלת רישיון עסק.
3.2. אישור בעל הקרקע: 
בעל העסק יידרש להציג אישור מבעל הקרקע, כדלהלן: 
3.2.1. ככל שמבוקש להפעיל את העסק בשטח המוניציפאלי של יישובי המועצה, יידרש בעל העסק להציג אישור בכתב להפעלת העסק הן מטעם וועד האגודה החקלאית והן מטעם הוועד המקומי, אשר נתקבל במסגרת ישיבת הוועד, ובנוסף - ציון של מיקום העסק על גבי מפת היישוב המאושרת בחותמות וחתימות הוועד והאגודה. זאת במטרה להבטיח מזעור ההפרעה למהלך החיים התקין ביישוב.
3.2.2. ככל שמבוקש להפעיל את העסק בשטח פרטי מחוץ לשטחי היישובים יידרש בעל העסק להציג אישור בכתב מבעל המקרקעין, או בעל הזכויות והמחזיק בהם כדין. 
3.2.3. ככל שמבוקש להפעיל את העסק בשטחי קק"ל, רט"ג , נתיבי ישראל וכדומה יידרש בעל העסק להציג אישור בכתב מבעל המקרקעין או בעל הזכויות והמחזיק בהם כדין.
3.3. אישור יועץ תנועה מוסמך:
בעל עסק אשר מבקש להפעיל את עסק הרוכלות על אם הדרך יידרש להציג אישור של יועץ תנועה מוסמך, המוסכם על המועצה, בדבר היעדר מסוכנות תנועתית.


4. הגבלות על מיקום עסקים של רוכלות


4.1. רשות הרישוי רשאית לתחום, במסגרת תנאי הרישיון, את המקומות או האזורים שבהם יורשה עסק של רוכלות לפעול.
4.2. אין מניעה לאשר במקרים המתאימים מספר רוכלים באותו מיקום, בין אם באותו תחום של רוכלות ובין אם בתחומים שונים. אולם מתן רישיון עסק ליותר מעסק של רוכלות אחד באותו מקום או במיקום סמוך, בפרט באותו תחום של הרוכלות (למשל, רוכלות מזון), תאושר אך ורק בנסיבות מיוחדות שיירשמו, ובכפוף לאישור הוועדה המקצועית.
כאשר אם הוגשו יותר מבקשה אחת לרישיון רוכלות באותו מיקום תינתן ככלל עדיפות במתן רישיון העסק לרוכל שעסק ברוכלות בשנה הקודמת באותו מיקום, או שתיערך הגרלה בין המבקשים, על פי החלטת הוועדה המקצועית, כאשר העדיפות תינתן בכל מקרה לשנה השנייה בלבד ולא לשנים הנוספות.
4.3. במתן ההחלטה על קביעת המיקום תתחשב רשות הרישוי, בין היתר, במרכזיותו של המקום, בקרבתו לבתי עסק פעילים, בקרבתו לצירי תנועה ראשיים ובדרכי הגישה וההגעה אל המקום ובאפשרות להעמיד עגלה או רכב ולשהות בקרבת העסק בצורה בטוחה בלא הפרעה לעוברי דרך וסיכונם. 
4.4. קיום עיסוק של רוכלות לא יותר במקום בו קיים חשש להפרעה לתנועה, או סיכון תעבורתי, לרבות סיכון כלשהו לעוברי דרך ולהולכי רגל כתוצאה ממיקום העסק ומקום העמדת עגלת או רכב רוכלות. 
זאת, בין היתר, בשול דרך, בתחום צומת ובקרבתו, בתחנת אוטובוס או בקרבתה וכיו"ב.
4.5. לצורך בחינת נושא זה, במקום בו קיים חשש שכזה, ועל פי שיקול דעת רשות הרישוי, תיערך התייעצות גם עם יועץ תנועה/ משטרת ישראל.
4.6. קיום עסק של רוכלות לא יאושר בשטחי משקים/נחלות מגורים ביישובי המועצה. 
4.7. קיום עסק של רוכלות בסמוך למוסדות חינוך, לרבות בתי ספר, גני ילדים ומעונות יום יהיה בכפוף לשיקול דעת והחלטת הוועדה המקצועית. 
4.8. קיום עסק של רוכלות בסמוך לאזורי תעשיה, מרכזי מסחר ובתי עסק פעילים, יהיה בכפוף לשיקול דעת והחלטת הוועדה המקצועית.

5. מועדי וזמני פעילות


5.1. לא תתקיים רוכלות בימי מנוחה, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה. 
5.2. שעות הפעילות העסקית יהיו השעות המקובלות בכפוף להוראות כל דין. יובהר כי בשים לב למיקום הספציפי של כל רוכלות, הוועדה שומרת על זכותה לקבוע הוראות בעניין שעות הפעילות וזאת על מנת למנוע פגיעה באיכות חיי התושבים המתגוררים בסמוך.


6. אופן העיסוק


6.1. רוכלות ניידת תאושר ברכב / עגלה / נגרר בעלי רישיון, בכפוף להוראות כל דין.
6.2. לא יעסוק רוכל בעסק של רוכלות באופן שעיסוקו מהווה מכשול או מטרד לאחרים ולציבור. 
בכלל זה, בין היתר, לא יעמיד רוכל ברחוב או במקום ציבורי עגלה, דוכן, תבנית, שלט, או כל מתקן או חפץ אחר, המשמשים לצורך הרוכלות שלא בשעת העיסוק ברוכלות; לא תותר הכרזה על הטובין הנמכרים על ידי הרוכל, באמצעות מערכת כריזה או הגברת קול בשעת עיסוקו; ולא תותר השמעת מוזיקה או הקמת רעש, באופן המהווה הפרעה לסביבה.   
6.3. בהתאם להוראות המפרט האחיד, בעל העסק לא יספק מקומות ישיבה לשימוש הלקוחות.
6.4. לא תותר מכירת משקאות משכרים על ידי עסק של רוכלות, וחל איסור מוחלט על מכירתם והגשתם בלא רישיון עסק על פי פריט 4.8 לצו רישוי עסקים. 
6.5. רוכלות מזון תפעל בהתאם להוראות הקבועות בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט-2009, והוראות משרד הבריאות. המזון הנמכר יהיה בהתאם לדרישות ולמפרט האחיד הנוגעים לתנאי התברואה ברוכלות מזון. 
6.6. בתום שעות הפעילות המותרות יפונו הרכב או עגלת הרוכל ממקום הפעילות.

רותם ידלין
ראשת המועצה
רשות הרישוי כהגדרתה בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968