הנדון: הרשאה וכתב התחייבות

 

מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם כדלקמן:

מ"ר

ואשר מהווה יחידת מגורים נפרדת מהנכס בו אנו מתגוררים (להלן - "הנכס ")

(להלן - "המחזיק") המשרת בשירות חובה סדיר בצבא הגנה לישראל, לצורכי מגורים בלבד, על פי הסכם ההרשאה המצ''ב לכתב החייבות זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

(להלן - "תקופת ההרשאה") והוא אחראי לשלומתו

2. ידוע לנו כי בהסתמך על הצהרתנו בכתב התחייבות זה המועצה תעדכן את פרטי המחזיק לצורך החיוב בארנונה לרבות הענקת פטור ככל שהמחזיק יהיה זכאי לו.

3. לפיכך אנו מתחייבים להודיע לכם ללא כל דיחוי על כל שינוי בפרטים שמסרנו לכם בגין הנכס והמחזיק. כמו כן, וככל שתקופת ההרשאה תפחת מהתקופה המפורטת בסעיף 1 לעיל אנו נודיע לכם על כך ללא כל דיחוי.

ולראיה באנו על החתום:

Browser not supported