אודות הוועדה

ועדה הפועלת בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 04/2008,  ותפקידה לקבוע את מדיניות המועצה בכל הנוגע להשקעות פיננסיות של עודפים תקצייבים ו/או יתרות תקציביות והכל בהתאם להוראות משרד הפנים.

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - דוד גמליאל

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - מזל דמרי

חברי הועדה - מנכ"לית, מהנדס, מנהלת מחלקת הכנסות וגביה

דבר יו"ר הוועדה

ועדת ההשקעות של המועצה מונה 5 חברים ומתכנסת לפחות פעם ברבעון, או מעבר לכך בהתאם לצורך.
תפקידי הוועדה :
1. בחירת מנהלי תיקים חיצוניים לניהול כספי המועצה (לפחות שתי חברות ועל פי הליך מכרזי ).
2. המלצה למועצה לגבי מדיניות ההשקעות במסגרת חוזר מנכ"ל ובהתאם לצרכי המועצה, תזרים המזומנים  וטווח ההשקעה.
2. מעקב אחר הרכב התיקים המנוהלים ועמידה במדיניות ההשקעות ע"י מנהלי התיקים  בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ומדיניות ההשקעות שנקבעה.
3. בחינה חודשית/רבעונית/שנתית ורב שנתית של תשואות מנהלי התיקים והמלצה להחלפה של מנהלי תיקים במידת הצורך ובהליך מכרזי.

בברכה,
דוד גמליאל,
יו"ר הועדה