אודות הוועדה

תפקידה של ועדה זו הינם טיפול בהליכי הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה (או בתמורה סמלית) מאת המועצה לגופים הפועלים בתוך תחום המועצה בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא בזה, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור והכל בהתאם להוראות נוהל ההקצאות של המועצה ומשרד הפנים.

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - עמית קפוזה

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - ליאת פרמון

חברי הועדה - גזבר, מנהלת רכש, יועמ"ש

דבר יו"ר הוועדה

ועדת ההקצאות למקרקעין תקפיד על ביצוע הליך ההקצאות, תוך הקפדה על מינהל תקין, שמירת עקרון השוויון, יעילות ושקיפות. כל זאת על מנת לשמור על שיווין הזדמנויות בין הצרכים השונים ובין הגופים השונים המבקשים לקבל הקצאת קרקע.

בברכה,
עמית קפוזה,
יו"ר הועדה