על פי החלטת מליאת המועצה , בהתאם לסמכותה לפי תקנה 13 לתקנות הסדרים במשק ( הנחה מארנונה) , התשנ"ג - 1993 , ניתנת הנחה לבניין ריק , כמפורט להלן : למחזיק של נכס ריק מכל אדם וחפץ , שייעודו למגורים בלבד , שלא נעשה בו שימוש לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות - הנחה בשיעור 100% לתקופה מצטברת של לכל היותר 6 חודשים בתקופת בעלות אחת. לא תינתן הנחה מעבר לתקופה של 6 חודשים.

ההנחה תינתן ממועד הגשת הבקשה למועצה האזורית ובכפוף למילוי ההצהרה שלהלן על ידי מגיש הבקשה.

המועצה האזורית תהיה רשאית לערוך ביקורת בנכס כתנאי למתן ההנחה או במהלך התקופה שבה ניתנת ההנחה.

פרטי המבקש

פרטי בעל הנכס ( אם המבקש אינו בעל הנכס)

 

פרטי הנכס

לא נעשה בנכס שפרטיו כתובים מעלה, כל שימוש והוא ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ

2. הנני מתחייב להודיע מיד על כל שינוי שיחול בשימוש בנכס או במצבו. אם בתקופת ההנחה יימצא על ידי המועצה האזורית שנעשה שימוש בנכס או שהנכס אינו ריק מכל אדם וחפץ , ולא הודעתי על השינוי , אז המועצה האזורית תהיה רשאית לבטל את ההנחה ולחייב אותי בתשלום הארנונה באופן רטרואקטיבי מיום מתן ההנחה.

3. ידוע לי כי המועצה האזורית תיידע את בעל הנכס על הגשת בקשת זו.

Browser not supported