לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, נצהיר בזאת כדלהלן:

שאין לחייב מחסן המשמש לאחסון ציוד חקלאי

מ"ר

Browser not supported