הריני לאשר בזאת לפסיכולוג/ית השפ"ח לטפל בבני/בתי. במסגרת הטיפול עשוי/ה הפסיכולוג/ית בין השאר לשוחח אודות ילדי עם הצוות החינוכי ולבצע תצפית בכיתה ובהפסקה.
* ידוע לי שסיכום הטיפול יתוייק בתיק התלמיד בשפ"ח וישמר באופן חסוי.
Browser not supported