הריני לאשר בזאת לפסיכולוג/ית השפ"ח לבצע הערכה פסיכולוגית לבני/בתי. הערכה זו עשויה לכלול בין השאר אבחון פסיכולוגי, שיחה עם ילדי, עם הצוות החינוכי ותצפית בכיתה ובהפסקה.
כמו כן, אנו מסכימים בזאת להעביר את תוצאות האבחון והחומר המצוי בשפ"ח לידי:
*ידוע לי שסיכום ההערכה יתוייק בתיק התלמיד בשפ"ח וישמר באופן חסוי.
Browser not supported