דלג לתוכן העמוד

סייע/ת כיתתי/ת במועצה האזורית גזר ​​​​​​​

כללי

אגף: חינוך מחלקה: פרט

כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת פרט. כפיפות מקצועית: מנהל בי"ס.

דרוג: מנהלי

מתח דרגות לבעלי 12 שנו"ל: 4-7

מתח דרגות לבעלי תואר מורה/מדריך מוסמך: 5-7

מתח דרגות לבעלי תואר אקדמי: 6-8

היקף משרה: 29 ש"ש (24 שעות + 5 שעות הכנה)

מועד איוש: מיידי

תיאור התפקיד

סיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך מיוחד בכפוף לתוכנית העבודה של הכיתה ולתוכנית אישית המותאמת ליכולתו של כל ילד/תלמיד ולמגבלותיו וכן בכפוף למדיניות משרד החינוך והנחיותיו.

עיקרי התפקיד

 1. מתן סיוע פרטני לתלמידים.
  1. הגשת סיוע פרטני בהקניית מיומנויות ובתרגולן, על פי הנחיית הצוות החינוכי, הצוות הפארא-רפואי והנהלת בית הספר.
  2. ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר, במסגרת שעות הלימודים.
  3. סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמיד, על פי הנחיותיהם.
 2. מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של התלמידים.
  1. דאגה לניקיונם של התלמידים, ניקיון הסביבה ורווחת התלמידים.
  2. סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת עזרה בהיבטים סיעודיים.
  3. השגחה על התלמידים בעת פעילות בחצר ובכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר, על פי הנחיות הנהלת בית הספר.
 3. סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי.
  1. הכנת עזרי לימוד וציוד עזר לתלמיד ולכיתה, בתיאום מוקדם עם הצוות הפדגוגי ובאחריותו.
  2. קבלת הדרכה והנחייה ממדריכי החנ"מ והמחנך.
  3. ארגון הכיתה לאחר יום לימודים.
  4. סיוע בפעילויות לטיפוח הקשרים החברתיים בין תלמידי הכיתה בתיאום עם הצוות המקצועי.
  5. השתתפות ומתן סיוע לתלמידים באירועים מיוחדים מעבר לשעות הלימודים.
  6. השתתפות בישיבות צוות ועדכון הצוות הדידקטי על אירועים חריגים.
 4. כל נושא אחר אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות המשרה.

דרישות התפקיד – תנאי סף

השכלה: 12 שנול לימוד.

דרישות נוספות

 1. רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.
 2. הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969:
  • עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
  • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
   • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
   • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלטו והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
   • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
 3. שפות – עברית ברמה גבוהה.
 4. סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה (באחריות הרשות המקומית להעביר את הסייע קורס עזרה ראשונה בטרם כניסתו לתפקיד).

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 1. עבודה עם תלמידים/ילדים.
 2. טיפול פיזי בילדים.
 3. עבודה בצוותי עבודה.

הגשת מועמדות


ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 15.11.2020 בשעה 12:00 לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי בתחתית העמוד

להדפסת שאלון לחצו כאן 

את השאלון המודפס בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, יש לשלוח בדוא"ל או להגישם בבנין המועצה לידי אוולין שנקר. 

הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן התאמה מקצועי.

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

משאבי אנוש - מ.א גזר

שליחת מועמדות באופן דיגיטלי

form_389