דלג לתוכן העמוד

6 סייעים/ות גני ילדים במועצה האזורית גזר

(המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי:

אגף: חינוך מחלקה: גני ילדים
כפיפות מנהלתית: מנהלת מחלקת חינוך גני ילדים    
כפיפות מקצועית: מנהלת הגן
דרוג: מנהלי
מתח דרגות:
* לבעלי 12 שנו"ל: 4-7
* למורה/גננת מוסמכת 5-7
* לגננת שהיא מורה/גננת בכירה או בעלת תואר אקדמאי בחינוך (או בחינוך המיוחד) או בעלת תעודת הוראה: 6-8
היקף משרה: 100%
מועד איוש: מידי

תיאור התפקיד

טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהלת הגן וכן בכפוף לתוכנית העבודה של הגן ולמדיניות המועצה ומשרד החינוך.

עיקרי התפקיד

 1. הכנת הגן לקראת יום לימודים.
 2. אחריות על תחום הזנת הילדים בגן.
 3. מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.
 4. שמירה על ניקיון הגן וסביבתו.
 5. סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
 6. תמיכה בגננת במימוש תוכנית העבודה של הגן.
 7. החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה.
 8. כל נושא אחר אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות המשרה.

דרישות התפקיד – תנאי סף

השכלה: 12 שנול לימוד.

דרישות נוספות

 1. קורסים והכשרות:
  סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת המינוי.
  סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
 2. רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.
 3. הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969:
  • עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
  • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
   • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
   • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלטו והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
   • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
 4. שפות – עברית ברמה גבוהה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 1. עבודה עם ילדים.
 2. ניקיון ודאגה להיגיינה אישית ולהזנה לילדים.
 3. עבודה בצוותי עבודה.

הגשת מועמדות


ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 15.11.2020 בשעה 12:00 לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי בתחתית העמוד

להדפסת שאלון לחצו כאן 

את השאלון המודפס בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, יש לשלוח בדוא"ל או להגישם בבנין המועצה לידי אוולין שנקר. 

הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן התאמה מקצועי.

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

משאבי אנוש - מ.א גזר

שליחת מועמדות באופן דיגיטלי

1
פרטים אישיים על המועמד
2
פרטי השכלה
3
פרטי קורסים, השתלמויות ותעסוקה
4
פרטים נוספים

רשיון רכב * שדה חובה

 

 

 

 

 

ידיעת שפות - עברית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות - אנגלית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות ערבית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפה נוספת * שדה חובה
השפהקריאהכתיבהדיבור

השכלה יסודית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה תיכונית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה גבוהה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

 

פרטי קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות משך הקורס תאריך סיוםמסגרת הלימודיםתעודת גמר

פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית) * שדה חובה
שם המעסיקהתפקידמתאריךעד תאריךסיבת הפסקת העבודה

נשלחתי למכון הערכה * שדה חובה

אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי * שדה חובה
שם מקום העבודה תפקיד טלפון

האם יש לך קרובי משפחה שהם עובדי מועצה? * שדה חובה

קרובי משפחה במועצה
שם פרטישם משפחהמספר זהותיחס קרבה מחלקההתפקיד

c157100]

אני אדם עם מוגבלות חמורה כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות (אין חובה להשיב לסעיף זה)

הצהרת המועמד/ת:

1 .אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהירה/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.

2 .אני מסכים/ה לעמוד בבדיקות הערכה ומיון שהוועדה תקבע.

Browser not supported