דלג לתוכן העמוד

קצין/נת ביקור סדיר

 (המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי

אגף: חינוך. מחלקה: פרט.
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת פרט. כפיפות פדגוגית: למפקח על הביקור הסדיר במחוז.
דרוג: חינוך ונוער.
היקף משרה: 75%

מועד תחילת עבודה: מידי

תיאור התפקיד

עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות לימוד.

עיקרי התפקיד

 1. בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
 2. איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
 3. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
 4. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
 5. ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.
 6. ביצוע כל מטלה, משימה או פרויקט בתחומי העשייה של המחלקה, בהתאם להנחיות הממונים במחלקה.

דרישות התפקיד – תנאי סף

 1. השכלה:
 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.

או

הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

או

בעל תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבות הראשית לישראל.

או

בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

 • בעל תעודת הוראה.
 1. ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

עבור הנדסאי רשום – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

עבור טכנאי רשום – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

דרישות נוספות

 1. שפות – עברית ברמה גבוהה.
 2. יישומי מחשב – שליטה בתוכנות ה-OFFICE.
 3. רישום פלילי - היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.
 4. הגבלת כשירות
  1. עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
  2. העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
   • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
   • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
   • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
 5. רישיון נהיגה – בתוקף. ניידות עצמית.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 • עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
 • נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.
 • עבודה עם ילדים ונערים (גילאי 3-18, חינוך מיוחד עד 21).

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

הגשת מועמדות

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 18.8.2020 בשעה 12:00 לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי לחצו כאן 

להדפסת שאלון לחצו כאן 

את השאלון המודפס בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, יש לשלוח בדוא"ל או להגישם בבנין המועצה לידי אוולין שנקר. 

הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן התאמה מקצועי.

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

משאבי אנוש - מ.א גזר