מה זאת אומרת הכנסה? (לצורך חישוב הנחות)

"הכנסה" מוגדרת בתקנה זו כהכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים איתו, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם למעט:
1. קצבת ילדים, זיקנה, שארים וגמלת ילד נכה.
2. מחצית מהכנסתם החודשית של הבן או הבת המתגוררים עם המחזיק הנכס, החל מהילד השני ומעלה. לענין הכנסת הבן או הבת הראשונים, לא תובא בחשבון הכנסות ההורים, הכנסת הבן או הבת עד לגובה שכר המינימום (כהגדרתו בחוק שכר המינימום התשמ"ז – 1987.)
3. דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו – בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.

הכנסה חודשית ממוצעת

לשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2022 ,או ממוצע הכנסתו השנתית לפי בחירת המבקש. מכלל מקורות ההכנסה המפורטים בטופס הבקשה.
לעצמאי – ממוצע כאמור בהגדרת שכיר שחושב על פי הכנסתו, כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידיו, כשהיא מחולקת ל-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, ודצמבר 2022, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים כמפורט בטופס הבקשה ו/או בשומת מס הכנסה.

ועדת הנחות למקרים חריגים ("מבקש נזקק")

הוועדה תהא מוסמכת לתת הנחה של עד 70% למחזיק בנכס שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל שתי סיבות בלבד:
- טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
- אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי. 

הנחה לנכס ריק

למחזיק של נכס ריק, לרבות נכס חדש, שייעודו מגורים בלבד שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת, תינתן הנחה במשך תקופת בעלותו של אדם בנכס, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו. ההנחה תהיה בשיעור 100% לתקופה של לא יותר מ 6- חודשים. לא תינתן הנחה מעבר לתקופה של 6 חודשים. במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה מ 30- ימים שבה עמד הנכס ריק ברציפות. מתן ההנחה מותנה בבדיקה בנכס או המצאת ראיות אחרות להנחת דעתה של המועצה האזורית – מיום ההודעה לרשות בלבד. לטופס דיגיטלי לחצו כאן

עררים על ארנונה והמיסים

1. מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום ולא יאוחר מתאריך 31.03.2023 להגיש עליה ערר לפני מנהל הארנונה, במועצה האזורית גזר.
2. הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו תשובה, לערער עליה בכתב בפני וועדת ערר שליד המועצה האזורית גזר.
3. על פי החלטת וועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.
4. הגשת השגה, ערר או ערעור אינה פוטרת את המשיג, העורר או מערער מתשלום הארנונה.

אישור לטאבו על פירעון חובות למועצה

כדי לבצע עסקה הטעונה רישום בלשכת רישום המקרקעין – הטאבו, יש להצטייד באישור תשלום החובות למועצה. באתר האינטרנט מפורטים המסמכים אותם יש להכין ולהגיש לוועדה לתכנון ובנייה. לטופס דיגיטלי לחצו כאן