1
פרטי המבקש
2
סיבות בגינן ניתן להגיש הבקשה
3
צירוף קבצים רלוונטים

מגדר * שדה חובה

מצב אישי * שדה חובה

האם בבעלותך דירה נוספת? * שדה חובה

נא לסמן את המשבצת המתאימה * שדה חובה

בקשה בגין מצב כלכלי * שדה חובה

לתשומת לבך: בטופס מוגדרות לנוחיותך 15 סיבות בגינן ניתן להגיש הבקשה.

הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2020, לפי הבחירה שצויינה בדרישה של סעיף 1.

בני משפחה נוספים * שדה חובה
קרבהשם פרטישם משפחהמס' זהותהעיסוקמקום העבודה

קבצים לצירוף:

מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2020, לפי הבחירה שצויינה ברישה של סעיף 1. (אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעה השומה).

הנני מצהיר כי אני * שדה חובה


 

Browser not supported