תושב/ת נכבד/ת,

במכתב קודם, מיולי 2014, פורטו שינויי החקיקה במסגרתם חויבה המועצה לשנות את שיטת החיוב באגרת ביוב המוטלת על תושביה, מחיוב קבוע לחיוב עפ"י צריכה.

בחשבון התקופתי האחרון שנשלח אליכם נכלל גם חיוב באגרת ביוב לחודשים ינואר ופברואר 2015 המבוסס על נתוני צריכות המים בנכסכם בחודשים אלו (כפי שנתקבלו מספקי המים). בנוסף, נערך חישוב ההפרש שבין חיוב זה לבין החיוב ששולם על ידיכם בפועל בגין חודשים אלו (עפ"י השיטה הישנה) ובהתאמה חשבונכם זוכה/ חויב בהפרש זה.

לנוכח פניות ושאלות שהועברו אלינו, אנו מבקשים לשוב ולפרט חלק ממנגנוני חישוב אגרת הביוב הקבועים בכללי הביוב:

• מכיוון שלא כל צריכת המים עוברת בסופו של דבר אל מערכות הביוב (לדוג' מים המשמשים להשקייה), קבעו הכללים כי כברירת מחדל, כל הנכסים במועצה ייהנו מהקלה בחיוב אגרת הביוב:
בתק' החורף (דצמבר עד מרץ) – יחויבו הצרכנים רק על 90% מצריכת המים שלהם (מתוך הנחה שגם בחודשי החורף ישנה כמות מים מועטה שאינה מוזרמת למערכת הביוב).
בתק' הקיץ (אפריל עד נובמבר) – בה צריכת המים גדולה יותר בשל ההשקיה, צרכן לא יחויב יותר מממוצע הצריכות שלו בחודשי החורף. במידה וצריכת הקיץ בפועל תהיה נמוכה ממוצע הצריכות בחורף – יחויב הצרכן בהתאם לצריכת הקיץ בפועל.
• לחלופין, כל צרכן המבקש להיות מחוייב עפ"י אומדן מדויק של כמות המים שהוזרמה לביוב, רשאי להתקין מד שפכים בנכס אשר אושר ע"י הרשות או לפנות למכון התקנים ולבקש דו"ח מדידה רשמי של כמות השפכים בנכס.
• לחלופין, כל צרכן רשאי למלא טופס השקייה בנוסח המופיע בכללי הביוב. בטופס זה יפורטו נתוני הגינה של אותו צרכן, ובהתאם תערוך המועצה חישוב של כמות המים המשמשת להשקייה. הכמות המתקבלת תופחת מהכמות המחוייבת באגרת ביוב
• במנגנונים המופחתים הנ"ל, תעריף אגרת הביוב (המלא) עומד על 6.36 ₪ למ"ק (נכון להיום).

אין באמור במנשר זה כדי לגבור או להוות תחליף לאמור בכל דין.