פרטי המבקש:

פרטי הנכס:

הסכמה לקבלת שוברי תשלום, חשבונות ומידע לכתובת דואר אלקטרוני:

א. הריני מסכים/ה בזאת כי המועצה האזורית גזר תשלח אלי שוברי תשלום, חשבונות ומידע לכתובת הדואר האלקטרוני שלי המצ''ב (במקום משלוח דואר פיזי), בצורה מאובטחת לשמירה על חיסיון המידע המצוי בהם.

ב. ידוע לי ואני מסכים/ה כי קבלת שוברי תשלום, חשבונות או מידע לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתה על ידי לכל דבר ועניין.

ג. אני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה יוזנו במאגרי המועצה האזורית גזר, ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור נתונים אלה ומסירתם היא לפני רצוני בלבד. כמו כן ידוע לי שבכל עת אוכל לבקש לעדכן את הפרטים הנ''ל ולהודיע על סירובי לקבל את השירות באמצעות קישור שיופיע בכל הודעת דואר אלקטרוני שאקבל בעניין זה.

ד. ידוע לי כי במידה ויחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי, חובה עליי לעדכן את המועצה האזורית גזר.

Browser not supported