מבקש/ת לרשום את ילדי

הנני מצהיר/ה כי ידועים לי תנאי ההשתתפות והשהייה של ילדי במועדוניות כמפורט להלן, וכי הנני מסכים/ה לתנאים כאמור:

התשלום החודשי עבור השתתפות במועדונית  ________ בימים  ראשון – חמישי,   *הינו 935 ₪.

ע"פ מבחן זכאות ,למשך 11 חודשי פעילות (עלות חודש יולי תקבע בהתאם למה שיצורף במכתב הקבלה).

  • התשלומים יגבו אחת לחודש באמצעות הוראת קבע עליהן יחתמו ההורים.
  • היעדרות מהמועדוניות לא תשחרר את ההורים מחובת תשלום מלוא התמורה החודשים, למעט במקרים כדלקמן:
  • מחלה של למעלה משבועיים רצופים של הילד (מותנת בהצגת אישור)
  • היעדרות מתוכננת של למעלה משלושה שבועות, ובתנאי כי  תינתן לרכזת המועדוניות בישוב הודעה על כוונת ההיעדרות בכתב מראש. לא כולל חודש יולי.
  • על ביטול השתתפות במועדונית, יש להודיע בכתב מראש עד ה- 15 לחודש, הביטול יכנס לתוקף ב-1 לחודש הבא. ביטול אפשרי עד סוף חודש ינואר בלבד, לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל את הרישום למועדונית.

*עלות לא סופי/ כפי שיקבע ע"י משרדי הממשלה.

 הננו מצהירים כי קראנו את התנאים המפורטים לעיל, הבנו אותם ואנו מסכימים להם, ואנו מתחייבים לשלם את שכר ההשתתפות כנדרש

Browser not supported

לשנת תשפ"א

פרטי ההורים * שדה חובה
שם ההורהת.ז.מקום העבודה של ההורה

ת.לידה

Browser not supported

                               רישום למועדוניות לשנת תשפ"א

במתכונת שנים קודמות מפעילה המועצה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים מועדוניות לכיתות א'- ו-ב' בישובים בהם הקצה הוועד המקומי מבנה ראוי ומתאים לצורך זה ובמידה שיש מספיק ילדים (מינימום 15 ילדים).

היישובים הם:

עזריה, בית חשמונאי, פתחיה, בית עוזיאל, פדיה  ויציץ (מועדונית משותפת עם מחלקת החינוך).

*בישובים בהם לאחר הרישום של א'-ב' יוותר מקום פנוי, ניתן יהיה לרשום גם מכיתות ג'.

שעות הפעילות: מסיום הלימודים בבית הספר ועד השעה 17:00.

במועדוניות ניתנת עזרה בהכנת שיעורי בית, פעילויות חברתיות, פעילויות העשרה וארוחת צהריים. המועדוניות פועלות בדגש על הפעלה ירוקה.

בעת הרישום נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

צילום תעודת זהות עם כתובת מעודכנת במועצה האזורית גזר.

אישורי הכנסה עדכניים (שכירים- תלושי שכר הורים ינואר-פברואר 2020 )

עצמאי – שומת מס אחרונה.

קצבאות  מביטוח לאומי.

הרישום הוא ל-11 חודשי פעילות וניתן להוציא ילד רק עד סוף חודש ינואר 2021.

יצוין כי ישנן מספר מועדוניות המוכרות על ידי משרד הרווחה . במידה והנכם עומדים בקריטריונים כפי שמצוינים בהוראת תע"ס 8.30 (הוראה הנוגעת למועדוניות רווחה) נא לציין זאת בעת הרישום למועדוניות אלו. מספר המקומות במועדוניות הרווחה מוגבל ל-15 ילדים בלבד (ועד 16 באישור פיקוח).

במידה ומספר הילדים הנרשמים למועדוניות אלו יעלה על מספר המקומות הפנויים ייערך מבחן הכנסה וזכאות ע"פ ועדת קבלה מבין כל הזכאים . עלות השתתפות ההורים תיבחן על סמך מבחן הזכאות.

במועדוניות שאינן מוכרות במשרד הרווחה עלות השתתפות ההורים הינה *935 ש"ח. (*עלות לא סופי/ כפי שיקבע ע"י משרד החינוך).

ההרשמה למועדוניות  תתבצע באתר המועצה בלבד החל מיום ראשון ה' באדר 1/3/2020, ועד ליום שלישי ו' בניסן 31/3/20. 

שימו לב: במקרה של הרשמה מאוחרת הכניסה על בסיס מקום פנוי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסוזי אלבז בימים א'-ה'' בין השעות 9:00- 15:00 

טלפון - 08-9274067.