רקע

עפ"י תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3,)התשע"ח-2018, נקבע כי תינתן הנחה בארנונה למשרתי מילואים פעילים. (מצ"ב נספח 1- הפרסום ברשומות)
עפ"י חוו"ד של המחלקה המשפטית יש להכיר באישורה של מליאת המועצה באשר לצו הארנונה כמחילה את התיקון האמור לעיל לתקנות ההסדרים במשק המדינה (מצ"ב נספח 2).

זכאות להנחה:
ע"מ להיות בעל הזכות לקבלת ההנחה המבקש צריך לעמוד בתנאים המצטברים להלן:
1. על המבקש להיות רשום בספרי המועצה כמחזיק בנכס.
2. יש להציג תעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל, או באישור תקף שנתן לו צה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל, או ששמו מופיע ברשימת הזכאים שמשרד הביטחון אמור להעביר למועצה האזורית גזר כמובטח.
3. במידה וכתובתו של המבקש אינה בתחומי המועצה האזורית גזר, המבקש ימציא אישור מהרשות בה הוא רשום כי אינו מקבל הנחה זו במקביל.
4. במידה וזכאי להנחה נוספת, על פי חוק ההסדרים, יהיה זכאי להנחה הגבוהה מבין השתיים.

תוקף הזכאות:
מגיש הבקשה, במידה והוא שוכר את הנכס, תוקף ההנחה תסתיים במועד תום השכירות, ללא הארכה אוטומטית של תקופות האופציה, גם אם הן נקובות בפירוש בחוזה.
במידה והמבקש מממש את האופציה עליו להודיע למועצה ע"מ שיוכל ליהנות מהנחה זאת.

תחולת ההנחה:
ההנחה תינתן החל מ 6/05/2018 .
ההנחה תינתן על כל שטח הנכס המיוחס למבקש הבקשה, ועבור נכס מגורים בלבד ועבור נכס אחד בלבד.

אופן הגשת הבקשה:

1. יש להדפיס את הטופס בקשת הנחה.

2. את הטופס המלא יש לשלוח בצירוף תעודת משרת מילואים פעיל למייל -anat@gezer-region.muni.il או לפקס: פקס: 08-9274006. ניתן למסור ידנית למחלקת הגביה בהתאם לשעות קבלת קהל.