שלב א: הגשת בקשה לקבלת מידע תכנוני
1. הגשת מפת מדידה עדכנית לחצי שנה חתומה ע"י מודד מוסמך.
2. הוכחת בעלות.
3. תשלום עבור רכישת דף מידע תכנוני.

שלב ב: מסירת מידע תכנוני (באחריות הועדה)
1. מסירת תיק מידע תכנוני ופירוט זכויות הבניה.

שלב ג: קליטת הבקשה להיתר
1. הגשת מפת מדידה נפרדת עדכנית לחצי שנה חתומה ע"י מודד מוסמך.
2. דף המידע שקיבלת מהוועדה + קבלה על רכישת המידע.
3. חתימת מושב / קיבוץ / אגודה.
4. חתימת מבקש, עורך ומהנדס הבקשה (בצירוף צילום תעודות).
5. הוכחת בעלות על המקרקעין: חוזה חכירה / חוזה פיתוח / נסח טאבו עדכני לחצי שנה
6. הגשת 2 בקשות לבדיקה מקדמית בתיק ורוד.
7. בבקשה בה מבוקשת הקלה/שימוש חורג: יש להמציא אישור מושב/ישוב, הכולל שמות וכתובות בעלי המגרשים הגובלים בנכס המבוקש.
8. הערה:
    1. בנחלות על עורך הבקשה לציין מס' היתר ע"ג כל מבנה ושימושו בפועל.
    2. הגשת בקשה למבנה חקלאי, יש להמציא המלצת משרד החקלאות וחתימת בעלים (מנהל מקרקעי ישראל) –                        טרם קליטת הבקשה בוועדה.
    3. תנאי לבדיקה מקדמית של התכנית הינו תשלום פיקדון בסך של 20% מהאגרה המשוערת.