חלוקת תמיכות (ספורט) 2016

מליאת המועצה בישיבתה מס' 561 מיום ה - 19.6.2016, אישרה את התמיכות לעמותות בתחום הספורט לשנת 2016 כדלהלן:

שם הגוף שהגיש בקשה לתמיכה   תחום עיסוק שבגינו מבוקשת התמיכה הסכום שאושר ע"י מליאת המועצה מתקציב תמיכות      מימון חיצוני
 עמותה לקידום הספורט בנצר סרני  תמיכה בנושא ספורט   20,000 ש"ח   
 עמותה לקידום הספורט בתחום המועצה האזורית גזר    תמיכה בנושא ספורט  40,000 ש"ח   
 עמותה מכבי נ.ש.ר עזריה   תמיכה בנושא ספורט  54,298 ש"ח  כולל תקבולים ממנהל הספורט
 עמותה למען ספורט, חינוך ותרבות קיבוץ גזר   תמיכה בנושא ספורט  20,000 ש"ח   
 עמותת סאנגרוק טרקוונדו    תמיכה בנושא ספורט  20,000 ש"ח   
 עמותה לספורט תרבות ונוער הפועל נען   תמיכה בנושא ספורט  20,000 ש"ח   
 עמותה לקידום ספורט מצליח   תמיכה בנושא ספורט  20,000 ש"ח   

 

תבחינים למתן תמיכות (ספורט) 2016

מליאת המועצה האזורית גזר, בישיבתה מיום 17/5/15, קבעה תבחינים ונוהל למתן תמיכות לגופים ועמותות בתחום הספורט, לשנת 2016, הפועלים בתחום המועצה.

נוסח מלא של התבחינים, והנוהל למתן תמיכה לגופים העומדים בקריטריונים אשר נקבעו בהחלטת המועצה, ניתן לקבל במשרדו של מנכ"ל המועצה, אצל גב' גלי קלדרון.

על כל גורם העומד בתבחינים ובהוראות הנוהל, המעוניין בהגשת בקשה לתמיכה, להגיש הבקשה לתמיכה, בצירוף המסמכים הנדרשים על פי נוהל התמיכות, עד ליום ה- 24/2/16,
למשרדי מנכ"ל המועצה.

נוהל תמיכות 2016

נוהל תמיכות 2016 - נספח א'

נוהל תמיכות 2016 - נספח ב'

נוהל תמיכות 2016 - נספח ג'