תהליך השיבוץ

השיבוץ לגני הילדים ייקבע על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים, בתהליך יילקחו בחשבון הקריטריונים הבאים:

  • שיבוץ על פי הזרם החינוכי שבחרו ההורים (ממלכתי או ממלכתי דתי)     
  • גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגרים עד הצעירים     
  • קרבת המגורים לגן בהתאם לשכונת מגורי הילדים     

ברישום מאוחר לגני הילדים ישובצו התלמידים בגן בו נותרו מקומות פנויים, ייתכן שהשיבוץ לא יהיה ביישוב בו מתגורר הילד.
לתשומת ליבכם, מדור גני ילדים במועצה עושה מאמץ לשבץ את הילדים בהתאם לבקשת ההורים ועל פי שיקולי דעת מקצועיים.
שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס בקשת גננת או לפי בקשת חברים.

תהליך הגשת ערר


ניתן להגיש ערר על שיבוץ לגן, רק לאחר קבלת השיבוץ לגן, יש להגיש ערר אחד בלבד בו ניתן לציין סיבה וגן מבוקש בהתאם לתאריכים שיפורסמו במכתב השיבוץ לגן.
ערר שיוגש לאחר המועדים הנקובים במכתב השיבוץ לגן לא יתקבל ולא יידון.
ניתן לצרף אסמכתאות לבקשת הערר כגון חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיו"ב.

וועדת ערר תידון בבקשה בהתאם לקריטריונים הבאים:

  • סיבות אישיות או משפחתיות או רפואיות חריגות     
  • שינוי זרם חינוכי     
  • גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהבוגרים ועד לצעירים     
  • קירבה גיאוגרפית לגן המבוקש (עדיפות לילדי היישוב)     

לתשומת ליבכם,
לא יתקבלו עררים לאחר המועד הנקוב בטופס השיבוץ. הוועדה רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים לרבות המקרים המפורטים לעיל. תשובות ישלחו להורים בהתאם לתאריכים שיפורסמו במכתב השיבוץ לגן.
 

התשובות הינן סופיות ולא יטופלו עררים נוספים.