הועדה המקומית מעודדת שימוש באנרגיה חלופית בלתי מזהמת.

*נוהל רישוי להצבת לוחות סולריים לייצור חשמל על גגות מבנים יעשה בדרך של היתר לעבודה מצומצמת.

תנאים לפתיחת תיק:

1. חתימת וועד המושב/אגודה + מהנדס ועורך הבקשה.

2. הוכחת בעלות על המקרקעין (הסכם חכירה/פיתוח/נסח טאבו). 

3. הצגת היתר בניה למבנה שעליו מבוקשת הצבת המתקן (צילום של דף ההיתר + גרמושקה).

4. תצהיר מהמתיישב כי מפת המדידה הקיימת תואמת למצב הקיים בשטח.

5. מילוי טופס בקשה להיתר עבור עבודה מצומצמת. הכנת גרמושקה לעבודה מצומצמת כמקובל ב- 2 עותקים הכוללים את הנתונים של מבקש ההיתר עורך הבקשה + חתימה, מספר היתר + שימוש וציון שטח המערכת המותקנת ע"ג במבנה.

6. במסגרת הגרמושקה יינתן תשריט בקנה מידה 1:100 המציג נתוני המבנה כדלקמן:
    תוכניות גגות - חתך דרך הגג באזור המיועד להצגת המתקן,
    חזית המראה את מיקום המתקן,פרטי בניין רלוונטיים,כולל מסתור למעבה.

7. אישור קונסטרוקטור ליציבות המבנה + חישובים סטטיים. 

8. אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן הפוטו וולטאי.

9. מפרט יצרן הפנלים הסולריים המעיד על המצאות תו תקן למתקן.

10. מסמכים לעניין סנוור הנובע מהמתקן.

11. חתימה על כתב התחייבות על פירוק המתקן,בתום הפעלתו או בתום תוקף הרישיון לייצור חשמל.

12. יש להגיש את כל המסמכים בפעם אחת.