1. עלייך לפרסם את תוכן ההודעה המצ"ב ב-3 עיתונים: עיתון בוקר, עיתון ערב ומקומון המתפרסם ביישוב. הפרסום ייעשה במדור מיוחד בעיתון שיובלט במסגרת מתאימה ויישא את הכותרת: "הודעות בענייני תכנון ובניה".

2. עלייך לתלות את תוכן ההודעה למשך שבועיים ולצרף צילום המעיד על תליית המודעה, הן בלוח המודעות של היישוב והן במקרקעין (במגרש). כמו כן, יש להחתים את מזכירות היישוב לגבי תליית המודעה בלוח המודעות (מצ"ב).
יש להמציא למשרדינו בתום השבועיים:

  • קטעי עיתונים הכוללים את שם העיתון ותאריך הפרסום (מקור).
  • צילום המעיד על הפרסום בלוחות המודעות של הישוב ובמקרקעין, כולל חתימת היישוב.


3. לידיעתך, הבקשה תובא לדיון בישיבה הקרובה בתום 15 ימים מיום הפרסום האחרון.