1. מסלול האישור
    בקשה להיתר תוגש באחד מהמסלולים הבאים:
    • מסלול רשות רישוי – בקשות התואמות את הוראות תכנית בנין העיר התקפה.
    • מסלול ועדת המשנה – בקשות הכוללות הקלות ו/או שימושים חורגים (בקרקע או בבניין) ו/או בקשות להקמת מבני ציבור,מבנים חקלאיים,אנטנות וכד'.

2. הנחיות להגשת מידע תכנוני טרם הגשת בקשה להיתר: (לא חובה)
    טרם הגשת בקשה להיתר, יש להגיש למשרדי הוועדה המקומית:
    • מפה מצבית מעודכנת לחצי שנה אחרונה אשר חתומה ע"י מודד מוסמך לצורך סימון קווי בנין.
    המפה תכלול סימון תחום השטח הצהוב(בנחלה), שימוש הקיים בפועל בכל מבנה, מס' היתר, שימוש על פי ההיתר ותרשים סביבה על רקע התב"ע.
    • פתיחת תיק בניה – תשלום אגרת מידע.

3. הגשת בקשה להיתר תהיה כרוכה בבדיקה בשני שלבים:
    שלב א' בדיקת תנאי סף:
    • הגשת הבקשה להיתר חתומה ע"י המבקש, עורך, ועד מקומי/אגודה מוגשת בשני עותקים.
    • מפה מצבית מעודכנת לחצי שנה חתומה ע"י מודד מוסמך.(כמפורט בסעיף 2).
    • הוכחת בעלות על המקרקעין (חוזה חכירה/חוזה פיתוח/אישור זכויות, נסח טאבו)
    • תנאי לקליטת הבקשה מותנה בתשלום פיקדון על סך 20% מהאגרה המשוערת.
    • במידה והבקשה אינה עומדת בתנאי הסף, לא תיקלט הבקשה במשרדי הועדה.
    שלב ב' בדיקת הבקשה להיתר לפני דיון וניתוב הבקשה למסלולים:
    • מסלול רשות רישוי
    • מסלול ועדת משנה (מליאה)
    • בדיקת הבקשה ע"י הצוות המקצועי ושיבוצה לוועדה.
    (במידה ולא עמדה הבקשה בתנאי הסף לשיבוצה לדיון, תשלח הודעה למתכנן).
    • החלטות הוועדה ישלחו בכתב למבקש והמתכנן.

4. השלמת דרישות למתן היתר:
    • אישור רשות מקרקעי ישראל (רק במקרה של קרקע בבעלות הרשות) או נסח טאבו עדכני.
    • אישור פיקוד העורף למרחב מוגן או הגשת פטור לממ"ד מפיקוד העורף.
    • חישובים סטטיים והצהרת מהנדס עפ"י תקן ישראלי.
    • הסכם עם מעבדת תקנים מאושרת.
    • הסכם עם אתר מורשה לשפיכת פסולת.
    • נספח סניטרי חתום ע"י יועץ סניטרי או מהנדס מורשה.
    • חתימת שכנים (במידה ומבוקשת גדר משותפת).
    • תשלום אגרות, היטלי ביוב והיטלי השבחה.
    • תיקונים טכניים על גבי הבקשה.
    • ייתכנו דרישות נוספות עפ"י הרלוונטי לכל בקשה להיתר בניה.
 

תהליך להגשת בקשה להיתר