מתן טופס 4 הינו אישור לחיבור תשתיות אשר ניתן ע"י הועדה המקומית בסיום הבניה.

אישור זה ניתן כאשר הבניה תואמת להיתר הבניה ברמת בטיחות מושלמת.

1. טרם ביצוע הבדיקה באחריות המבקש להמציא למשרדי הועדה המקומית את המסמכים הבאים:
    • טופסי דיווח חתומים כנדרש בחוברת טופס 4 (החוברת מופיעה באתר הועדה)
    • מפת מדידה עדכנית (עד חצי שנה) לרבות סימון מידות בכל החזיתות, גובה 0.00, גובה גג, גדרות, גבולות מגרש ומפלסי פיתוח.
    • תמונות של חזיתות המבנה.
    • דף סיכום אחד של תוצאות בדיקות תקניות של מעבדה מאושרת הכולל:
        - בטון לכל האלמנטים הנושאים בבנין.
        - מערכת גז/התחייבות שכאשר תותקן מערכת גז,תימסר לועדה בדיקת מעבדה.
        - ממ"ד- אטימות , עובי, חוזק הידבקות טיח.
        - מערכת ביוב ואינסטלציה.
        - מערכת סולארית.
        - בדיקת מעקות על פי דרישת הועדה.
          (דוגמא לדף סיכום מופיעה באתר הועדה).
    • אישור על הטמנת פסולת באתר פסולת מורשה.(לפסולת אסבסט נדרש אישור נוסף).
    • אישור על התקנת מערכת הסינון בממ"ד (ע"י מתקין מורשה).
    • צילום רישיון קבלן תקף לתקופת הבניה.
    • צילום היתר בניה.
    • צילום ת.ז של מבקש הבקשה/בא כוחו.
    • אישור כיבוי אש (למבנה ציבור,תעשיה ולמבנים קלים).
    • אישור הג"א (למבנה ציבור ותעשיה).
    • דרישות נוספות על פי הצורך

2. לאחר השלמת המסמכים תתאם מחלקת הפיקוח ביקור של המפקח במבנה.

3. בדיקת המבנה תעשה בנוכחותו של בעל המבנה או נציג מטעמו.

4. המפקח ימלא דו"ח בדיקה לטופס 4 ויציין בדו"ח, באופן מודגש, כל סטייה מההיתר וכן כל ליקוי אשר התגלה במהלך הבדיקה.

5. בהתאם להמלצת המפקח יועבר לחתימות.