במטרה לסייע למשפחות אשר בעקבות משבר הקורונה נקלעו למשבר כלכלי, אושרה חלוקת תלושים לרכישת מזון למשפחות (באמצעות כרטיסים נטענים). 

Tavei_Mazon_A4.pdf

בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון

לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון לפי סעיף 3ב(א2)(2)(ח) לחוק יסוד: משק המדינה

מין
מין * שדה חובה
מצב אישי
מצב אישי * שדה חובה
האם בבעלותך דירת מגורים נוספת?
האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? * שדה חובה
נא סמן את המשבצת המתאימה לבחירתך:
נא סמן את המשבצת המתאימה לבחירתך: * שדה חובה

(א) הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2019, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 1.

* שדה חובה
קרבהשם משפחהשם פרטיגילמספר זהותעיסוקמקום עבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת
שים לב: שכיר – יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2019 או 2020 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 1. עצמאי - יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו.

(ב) מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל. יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או 2020 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 1. (אין למלא את אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה)

* אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד.
יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הזכאות. בקשות ללא אישורים מתאימים – לא יטופלו.
הריני מצהיר כי
הריני מצהיר כי * שדה חובה
Browser not supported