מדי שנה מפרסם שר הפנים תקנות בדבר מתן הנחה בארנונה, ובהן נקבעים שיעורי ההנחה המירביים, אותן רשאית הרשות המקומית להעניק.

מליאת המועצה נוהגת, בדומה לרשויות אחרות, נוהגת לאמץ את שיעורי המקסימום במתן ההנחות.

בשנת 1993 קבעה ואישרה הכנסת בחוק את רשימת הקבוצות הזכאיות להנחות ולפטורים בתשלומי ארנונה, וכן את שיעורי ההנחה המרביים לכל קבוצה.

אין לרשות המקומית כל סמכות להוסיף עליהן.

 

ועדות הנחות (למקרים חריגים - מבקש "נזקק")

הוועדה תהיה מוסכמת לתת הנחה של עד 70% למחזיק נכס שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל שתי סיבות בלבד:

טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו

אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי

בקשה להנחה של "נזקק" תוגש במחלקת הגבייה על גבי טופס המיוחד לכך (ניתן למלא את הטופס הצהוב שמוצג בטפסים). כמו כן ניתן לקבל את הטופס במשרדי מחלקת הגבייה.

 

חשוב לדעת!

כל ההנחות והפטורים שנקבעו בחוק, מתייחסים לדירת מגורים אחת המוחזקת ע"י הזכאי.

קבלת הנחה לשנת 2017 מותנית בהסדרת כל חובות העבר על הנכס.

לא תחול יותר מהנחה אחת על נכס אחד.

המחזיק זכאי ליהנות מההנחה הגדולה ביותר.

לא יינתנו פטורים רטרואקטיביים.

הפטורים וההנחות יינתנו רק בצירוף כל המסמכים המתאימים ולאחר בדיקה.

מועד אחרון להגשת בקשה הוא: 31/03/2020.

 

נכות

ילד נכה

זכאות: 
מחזיק אשר לו ילד נכה שמשתלמת לו גמלת נכות לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010
לגבי ילד מעל גיל 18 – הזכאות להנחה היא בכפוף לכך שמשתלמת בעדו בשל נכותו גמלה על-ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה
שיעור ההנחה: 
הנחה בשיעור 33% לגבי 100 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה 
מסמכים נדרשים: 
• אישור של המוסד לביטוח לאומי. 
• מסמכים נדרשים: צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו. 
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
 

נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה, הורים שכולים, אלמנות צה"ל, יתומים

זכאות:
בכפוף לסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953
שיעור ההנחה:
עד 4 נפשות - 66% לגבי 70 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה 
מעל 4 נפשות - 66% לגבי 90 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה 
מסמכים נדרשים: 
• אישור משרד הביטחון או משרד האוצר.
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו.
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.

 

נכות רפואית של 90% ומעלה

זכאות:
נכה בעל דרגת נכות רפואית של 90% ומעלה
שיעור הנחה:
40% משטח הדירה 
מסמכים נדרשים: 
• אישור של המוסד לביטוח לאומי.
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו.
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה
 

דרגת אי-כושר השתכרות של 75% ומעלה

זכאות:
נכה הזכאי לקצבת נכות מלאה לפי סעיף 200(א) לחוק הביטוח הלאומי או נכה הזכאי לקצבת זקנה שנקבעה לו לצמיתות דרגה אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה לפני קבלת קצבת הזקנה.
שיעור הנחה:
80% משטח הדירה 
אישור של המוסד לביטוח לאומי
מסמכים נדרשים: 
• אישור של המוסד לביטוח לאומי.
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו.
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

 

עיוור

זכאות:
בעל תעודת עיוור לפי חוק שרותי הסעד
שיעור הנחה:
90% משטח הדירה
מסמכים נדרשים:
מסמכים נדרשים: 
• תעודת עיוור ממשרד העבודה והרווחה.
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו.
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה
 

נכי רדיפות הנאצים

זכאות:
תושב המקבל קצבת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז-1957 או קצבת נכות המשולמת בשל רדיפות הנאצים על-ידי ממשלת גרמניה, הולנד, אוסטריה או בלגיה
שיעור ההנחה:
עד 4 נפשות- 66% לגבי 70 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה 
מעל 4 נפשות - 66% לגבי 90 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה 
מסמכים נדרשים:
• אישור משרד האוצר.
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו. 
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.

 

מצב כלכלי

גמלת סיעוד

זכאות:
תושב המקבל גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי
שיעור ההנחה:
70% משטח הדירה
אישור של המוסד לביטוח לאומי
• אישור של המוסד לביטוח לאומי.
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו.
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

 

"נזקק"

זכאות: 
מחזיק רשאי להגיש בקשה לקבלת "הנחת נזקק" לפי טופס 2 בשל אחת מהסיבות הבאות:
1. נגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
2. קרה לו אירוע בלתי צפוי אשר הביא להרעה משמעותית במצבו החומרי.
שיעור ההנחה:
עד 70% משטח הדירה לפי שיקול דעת ועדת ההנחות
מסמכים נדרשים:
• טופס בקשה להנחה לנזקק. 
• תלושי משכורת של שלושת החודשים האחרונים של השנה הקודמת (אוקטובר, נובמבר ודצמבר), של כל המתגוררים בנכס.
• אישור עבור ילדים שאינם עובדים – תעודת חוגר מהצבא ואישור ממס הכנסה שאינם עובדים.
• אישורים רפואיים עדכניים לשנת המס הנוכחית.
• פירוט כל הוצאות רפואיות חודשיות, כולל נסיעות לבית חולים.
• דפי חשבון עובר ושב מהבנק של שלושת החודשים האחרונים של השנה הקודמת (אוקטובר, נובמבר ודצמבר).
• כל מסמך רלוונטי אחר לפי דרישת המועצה האזורית.
יש להקפיד על מילוי פרטי הילדים בטופס הבקשה - מספר ילדים, תעודת זהות, גיל ותעסוקה

 

הנחה לפי מבחן הכנסה לבעלי הכנסה נמוכה

זכאות:
מחזיק בעל הכנסה חודשית ממוצעת בהתאם לטבלת זכאות לפי סכום הכנסה ועל-פי מספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס
שיעור הנחה:
בהתאם לטבלת זכאות לפי סכום הכנסה ועל-פי מספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס
מסמכים נדרשים:
• טופס בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה
• תלושי משכורת של שלושת החודשים של השנה הקודמת (אוקטובר, נובמבר ודצמבר) של כל המתגוררים בנכס או תלושי משכורת של כל השנה הקודמת, לפי בחירת המבקש.
• דפי חשבון עובר ושב מהבנק של שלושת החודשים של השנה הקודמת (אוקטובר, נובמבר ודצמבר) של כל המתגוררים בנכס.
• עצמאי – יש לצרף שומת הכנסה שנתית של השנה הקודמת.
• מי שאינו עובד – אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד.
 

אזרחי ותיקים

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי

זכאות: 
תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוסין לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, המקבל על פי חוק הביטוח הלאומי קצבת זקנה או שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה
שיעור ההנחה:
25% עד 100 מ"ר משטח הדירה
מסמכים נדרשים:
• אישור של המוסד לביטוח לאומי
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו. 
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

 

אזרח ותיק המקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי ובנוסף מקבל גמלת הבטחת הכנסה

זכאות: 
תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוסין לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, המקבל על פי חוק הביטוח הלאומי קצבת זקנה או שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה הכוללת הבטחת הכנסה
שיעור ההנחה:
100% עד 100 מ"ר משטח הדירה
מסמכים נדרשים:
• אישור של המוסד לביטוח לאומי.
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו. 
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
 

אזרח ותיק (הנחה לפי מבחן הכנסה)

זכאות:
אזרח ותיק כמשמעותו בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989
1. גר בדירה אזרח ותיק (בנכס לא גר אדם נוסף) – תינתן הנחה אם סכום הכנסותיו* מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
2. גרים בדירה אזרח ותיק ואנשים נוספים – תינתן הנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים בדירה (אזרחים ותיקים ושאינם אזרחים ותיקים) מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
שיעור ההנחה:
30% עד 100 מ"ר משטח הדירה
• מסמכים נדרשים:
מותנה במבחן הכנסות. 
• טופס בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה. 
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו. 
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
 

שונות

אסיר ציון

זכאות: 
תושב המקבל גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב-1992
שיעור הנחה:
עד 4 נפשות- 66% לגבי 70 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה 
מעל 4 נפשות - 66% לגבי 90 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה 
מסמכים נדרשים:
• אישור של המוסד לביטוח לאומי.
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו. 
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
 

חייל בשירות חובה

זכאות:
חייל בשרות חובה לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, הרשום כמחזיק בנכס, ועד תום 4 חודשים מיום שחרורו
שיעור הנחה:
100% (פטור מלא) לגבי 70 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה 
מסמכים נדרשים:
• אישור מצה"ל.
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו.
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.

 

שירות לאומי

זכאות:
מתנדב בשירות לאומי, הרשום כ"מחזיק" בנכס, כל עוד הוא משרת
שיעור הנחה:
100% (פטור מלא) לגבי 70 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה
מסמכים נדרשים:
אישור ממנהל הרשות לשירות לאומי-אזרחי
מסמכים נדרשים:
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו. 
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.

 

משפחה חד הורית 

זכאות:
הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי תשנ"ב – 1992 או הורה  עצמאי יחיד לילד המתגורר איתו, המשרת בפועל בשירות סדיר וגילו אינו עולה על 21 שנה
שיעור ההנחה: 
20% מכל שטח הדירה
מסמכים נדרשים:
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו.
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
• הצהרה על משפחה שבראשה הורה עצמאי.
• פרוד/ה – אישור על פתיחת הליכים של שנתיים לפחות.
• גרוש/ה - מותנה ברישום משרד הפנים או בתעודת גירושין.
• ילד מעל גיל 18 – אישור רשמי על שירות בצבא של ילד חייל או אישור על שירות לאומי מגוף מוכר (מתנדבת), ובתנאי שגילם אינו עולה על 21, וצילום ספח תעודת הזהות שבו רשום הילד/ה כמתגורר/ת בנכס שעליו מבוקשת ההנחה
 

עולה חדש

זכאות:
עולה חדש עד שנתיים מיום שנרשם כעולה במרשם התושבים על פי חוק השבות, התש"י-1950
או
עולה חדש עד שנתיים מיום קבלת המעמד כקבוע בתעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה
שיעור ההנחה:
90% עד 100 מ"ר משטח הדירה לתקופה של עד 12 חודשים
מסמכים נדרשים:
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו. 
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה. 
• צילום תעודת עולה ממשרד הפנים על פי חוק השבות (תעודה כחולה) או צילום תעודת אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה. 
• אישור מהרשות המקומית שבה התגורר מיום עלייתו, כי לא קיבל בה הנחה של עולה חדש. 
 

חייל מילואים פעיל

זכאות:
חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה או באישור תקף שניתן לו על ידי צה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל
שיעור ההנחה: 
5% משטח הדירה
מסמכים נדרשים:
• צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי מועצה אזורית גזר  ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו. 
• אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה
• תעודת משרת מילואים פעיל תקפה מצה"ל או אישור תקף שניתן לו על ידי צה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל
 

טבלת מבחן הכנסה לשנת 2020

מספר הנפשות

                    הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019

 

1

עד 2,881

מעל 2,881 עד 3,313

מעל 3,313 עד 3,745

מעל 3,745 עד 5,300

2

עד 4,321

מעל 4,321 עד 4,969

מעל 4,969 עד 5,617

מעל 5,617 עד 7,949

3

עד 5,011

מעל 5,011 עד 5,763

מעל 5,763 עד 6,514

מעל 6,514 עד 9,219

4

עד 5,703

מעל 5,703 עד 6,558

מעל 6,558 עד 7,417

מעל 7,414 עד 10,491

5

עד 7,121

מעל 7,121 עד 8,190

מעל 8,190 עד 9,258

מעל 9,258 עד 13,101

6

עד 8,540

מעל 8,540 עד 9,821

מעל 9,821 עד 11,102

מעל 10,102 עד 15,711

שיעור ההנחה

עד 80%

עד 60%

עד 40%

עד 20%

7

עד 9,958

מעל 9,958 – 11,452

מעל 11,452 עד  12,946

מעל 12,946 עד 18,320

8

עד 11,377

מעל 11,377 עד 13,084

מעל 13,084 עד 14,790

מעל 14,790 עד 20,930

9

עד 12,796

מעל 12,796 עד 14,715

מעל 14,715 עד 16,634

מעל 16,634 עד 23,540

10 ומעלה

עד 1,422 לנפש

עד 1,635 לנפש

עד 1,848 לנפש

עד 2,616 לנפש

שיעור ההנחה

עד 90%

עד 70%

עד 50%

עד 30%

 

 
* הכנסה כהגדרתה בתקנה 2 (א) (8)
* כפוף לשינויים שהתפרסמו על פי חוק ההסדרים. 


***לבקשה יש לצרף מסמכים ל- 12 חודשים לשנת 2019.

לנוחותכם, להלן חוזר משרד הפנים בנוגע להנחת מבחן ההכנסה קובץ תקנות משרד הפנים