הצעת החלטה בעניין רישוי עסק מסוג "רוכלות" בתחום המועצה האזורית גזר - הודעת פרסום 

בהתאם לסעיף 2א(ג) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, המועצה האזורית גזר – רשות הרישוי, בהתייעצות מפקד משטרת המחוז, מבקשת בזאת לפרסם הצעת החלטה בעניין רישוי עסקים מסוג " רוכלות" בתחום שיפוט המועצה.

תמצית החלטת רשות הרישוי בעניין מדיניות רוכלות
1. מספר רישיונות העסק הניתנים לצורך רוכלות בתחומי המועצה לא יעלה על מכסה מוגדרת שנקבעה (להלן: "מכסת הרוכלים"). 
2. בהענקת הרישיונות תינתן עדיפות לתושבי המועצה, בהתאם לרישומם במשרד הפנים.  
3. רשות הרישוי רשאית בנוסף לקבוע את מכסת הרישיונות לעיסוק ברוכלות לפי חלוקה לאזורי מגורים ואזורי מסחר ותעשייה, או לאזורים גיאוגרפיים שונים באופן כללי בתחומי המועצה. 
4. רשות הרישוי רשאית לתחום, במסגרת תנאי הרישיון, את המקומות או האזורים שבהם יורשה עסק של רוכלות לפעול.
5. לא יינתן לאדם או לתאגיד יותר מרישיון עסק אחד לעיסוק ברוכלות.
6. על המעוניין בקבלת רישיון עסק לרוכלות להגיש בקשה לרישיון עסק לרוכלות, בהתאם להוראות הדין. על בקשה לרישיון עסק לרוכלות תחולנה כל הוראות הדין הרלבנטיות לרבות חוקי העזר של המועצה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
7. רישיון עסק שיינתן לרוכלות יוגבל לתקופה שתירשם ברישיון העסק ויחודש בהתאם לשיקול דעתה של רשות הרישוי ובהתאם למוגדר בחוק רישוי עסקים.
יובהר כי רשות הרישוי אינה מחויבת לחדש את רישיון העסק לתקופה נוספת וכל בקשה לחידוש רישיון העסק לתקופה נוספת תיבחן באופן פרטני על פי שיקול דעתה של רשות הרישוי ובהתאם למדיניות המועצה החלה ולמוגדר במסמך המדיניות.

כאמור בחוק, כל אדם הרואה עצמו נפגע מהצעה זו, רשאי תוך 30 יום להשיג עליה בכתב לפני מליאת המועצה.

בברכה,
עו"ד רותם ידלין
ראשת המועצה וראשת רשות הרישוי