1. ראשית, ברצוני לברך אותך על קבלת היתר הבניה ולאחל לך הליך בנייה נעים, איכותי ובטוח. במסמך זה אפרט לך את עיקר דרישות הועדה ועיקר החובות החלות עליך, החל משלב זה ועד לסיום הבניה וקבלת טופס 4.

2. היתר הבניה שזה עתה קיבלת, תוקפו ל- 3 שנים, ואשר בסיומם חלה עליך חובה להפסיק כל בניה במגרש. חשוב לציין, כי במידה ולא התחלת בבניה בתוך שנה מיום הוצאת ההיתר, בטל ההיתר ואסורה הבניה.
לידיעתך, הועדה רשאית להאריך תוקפו של ההיתר בשנתיים נוספות ממועד פקיעתו ובהתאם לבקשתך (חשוב להגיש את הבקשה כ- 3 חודשים לפני מועד פקיעת ההיתר המקורי).

3. הליך הבניה, החל משלב זה ועד לסיום הבניה ואישורה ע"י הועדה המקומית, מחייב אותך ואת בעלי המקצוע שמינית, במספר של בדיקות, דיווחים והתניות שונות, כפי שמצוין בחוק התכנון והבניה ובתקנות התכנון והבניה ואשר את חלקם ועיקרם אציין :

  • הינך נדרש לגדר את שטח אתר הבניה טרם ביצוע העבודות ולהקפיד על גידור תקין עד לסיום הבניה.
  • הינך נדרש למלא את כל הטפסים המצורפים בחוברת הדיווחים על מהלך הבניה, בהתאם לשלבי הבניה ואשר נמסרו לך זה עתה.
  • כל טופס שנחתם בכל אחד משלבי הבניה, יש להעביר עותק אחד לועדה המקומית מיד לאחר שנחתם בנוסף לכך יש להעביר את כל הטפסים החתומים פעם נוספת ביחד עם הגשת הבקשה לטופס 4. מומלץ לשמור עותק מהטפסים החתומים אצלך .
  • עליך לדווח לוועדה המקומית על מועד תחילת הבניה.
  • עליך להעסיק קבלן בעל רישיון תקף מטעם רשם הקבלנים ובעל סיווג מתאים לביצוע העבודה נשוא היתר הבניה.
  • עליך לוודא כי הקבלן יחל בבניה רק לאחר סימון מיקום יסודות המבנה ומפלס 0.00 + של המבנה ע"י מודד מוסמך.
  • במהלך הבניה הינך נידרש לבצע מספר בדיקות מעבדה, בהתאם להסכם שערכת עם מעבדה מוסמכת ולהעביר את דף סיכום תוצאות הבדיקה לועדה. ניתן למצוא דוגמא לדף זה          באתר.
  • במהלך הבניה הינך נדרש לשמור על הניקיון בסביבת האתר ולמניעה מפגיעה ולכלוך השטח הציבורי, במידה וייגרם נזק לרכוש ציבור, תידרש לתקן את הנזק ו/או לשאת בהוצאות         התיקון.
  • בסיום הבניה הינך נדרש לפנות את פסולת הבניה לאתר פסולת מורשה בלבד, ולהעביר את הקבלה המעידה על הפינוי לועדה המקומית.


4. אי עמידה באחת מהדרישות המוזכרות לעיל , מהווה הפרה מתנאי ההיתר ועשויה לגרום להוצאת צו הפסקת עבודה.

5. בכל שאלה או הבהרה הינך מוזמן לפנות למשרדי הועדה בטלפון 08-9274082-3 או בשעות קבלת קהל של הועדה.  ניתן למצוא הסבר מפורט גם באתר הועדה שכתובתו-     www.vaada-gezer.co.il

6. לסיום , אאחל לך פעם נוספת בניה בטוחה ונעימה.

בכבוד רב,

אינג' איתי פרס
מהנדס הועדה