כללי

אגף: חינוך מחלקה: גני ילדים
כפיפות מנהלתית: מנהלת מחלקת חינוך גני ילדים     
כפיפות מקצועית: מנהלת הגן
דרוג: מנהלי
מתח דרגות: 
• לבעלי 12 שנו"ל: 4-7
• למורה/גננת מוסמכת 5-7
• לגננת שהיא מורה/גננת בכירה או בעלת תואר אקדמאי בחינוך (או בחינוך המיוחד) או בעלת תעודת הוראה: 6-8
היקף משרה: 100%
מועד איוש: מיידי

תיאור התפקיד

טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהלת הגן וכן בכפוף לתוכנית העבודה של הגן ולמדיניות המועצה ומשרד החינוך.

עיקרי התפקיד

1. הכנת הגן לקראת יום לימודים.
2. אחריות על תחום הזנת הילדים בגן.
3. מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.
4. שמירה על ניקיון הגן וסביבתו.
5. סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
6. תמיכה בגננת במימוש תוכנית העבודה של הגן.
7. החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה.
8. כל נושא אחר אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות המשרה.

דרישות התפקיד - תנאי סף

השכלה: 12 שנות לימוד.

דרישות נוספות

1. קורסים והכשרות: 
• סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת המינוי.
• סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
2. רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.
3. הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969:
• עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
• העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
• הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
• הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלטו והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
• הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
4. שפות - עברית ברמה גבוהה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

1. עבודה עם ילדים.
2. ניקיון ודאגה להיגיינה אישית ולהזנה לילדים.
3. עבודה בצוותי עבודה.

- זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמד מוגבלותו בהליכי הקלה    לעבודה. ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד. 
- תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.
-"בוועדה תינתן עדיפות להעסקתם של מועמדים עם מוגבלות משמעותית, בהתאם להוראות סעיף 9ג(ג)(1) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998."

הגשת מועמדות

ניתן להגיש קורות חיים לידי שירי בנית מזרחי בבניין המועצה או בדוא"ל [email protected]

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי בתחתית העמוד

להדפסת שאלון לחצו כאן 

המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או באתר המועצה תחת מכרזי כ"א.
הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274054

שליחת מועמדות באופן דיגיטלי

1
פרטים אישיים על המועמד
2
פרטי השכלה
3
פרטי קורסים, השתלמויות ותעסוקה
4
פרטים נוספים

רשיון רכב (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

ידיעת שפות - עברית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות - אנגלית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות ערבית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפה נוספת (חובה) שדה חובה
השפהקריאהכתיבהדיבור

השכלה יסודית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה תיכונית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה גבוהה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

 

פרטי קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות משך הקורס תאריך סיוםמסגרת הלימודיםתעודת גמר

פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית) (חובה) שדה חובה
שם המעסיקהתפקידמתאריךעד תאריךסיבת הפסקת העבודה

נשלחתי למכון הערכה (חובה) שדה חובה

אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי (חובה) שדה חובה
שם מקום העבודה תפקיד טלפון

האם יש לך קרובי משפחה שהם עובדי מועצה? (חובה) שדה חובה

קרובי משפחה ברשות, נבחרים או עובדים: לענין זה "קרוב משפחה" משמע: בן/בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה. ביחס לכל האמורים לעיל, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים.
שם פרטישם משפחהמספר זהותיחס קרבה מחלקההתפקיד

c157100]

אני אדם עם מוגבלות חמורה כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות (אין חובה להשיב לסעיף זה)

הצהרת המועמד/ת:

1 .אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהירה/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.

2 .אני מסכים/ה לעמוד בבדיקות הערכה ומיון שהוועדה תקבע.

Browser not supported